صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک حکمت ایرانیان 48,183,309,976
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 16,123
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,877 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,035,150
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,988,483
تاریخ محاسبه NAV: 1394/03/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,988,483
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود