صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 44,234,863,606
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 12,545
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,455 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,576,284
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,526,095
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,526,095
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود