صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک حکمت ایرانیان 39,118,169,142
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 13,538
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,462 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,928,854
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,889,509
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,889,509
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود