صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک حکمت ایرانیان 43,445,734,022
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 14,854
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,146 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,965,906
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,924,851
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,924,851
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود