صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۳۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۷,۱۵۵,۰۶۴,۶۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۲,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۷۲,۲۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۷۲,۲۹۴
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳,۶۵۲,۰۸۷ ۱۳,۴۷۲,۲۹۴ ۰ ۴ ۱۰۳,۱۶۴ ۰ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۹۶ ۱۱۷,۱۵۵,۰۶۴,۶۰۸
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳,۶۱۸,۹۹۵ ۱۳,۴۲۹,۹۹۶ ۰ ۳۷ ۱۰۳,۱۶۰ ۰ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۹۲ ۱۱۶,۷۳۳,۵۲۱,۷۱۶
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳,۴۳۱,۱۰۰ ۱۳,۲۳۶,۷۰۱ ۰ ۰ ۱۰۳,۱۲۳ ۰ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۵۵ ۱۱۴,۵۶۳,۶۴۶,۷۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳,۵۴۰,۳۴۵ ۱۳,۳۴۲,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۰۳,۱۲۳ ۰ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۵۵ ۱۱۵,۴۸۱,۱۱۱,۲۰۳
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳,۵۴۱,۷۱۹ ۱۳,۳۴۴,۰۲۹ ۰ ۴۲ ۱۰۳,۱۲۳ ۰ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۵۵ ۱۱۵,۴۹۲,۵۷۲,۹۰۳
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳,۵۴۲,۵۸۲ ۱۳,۳۴۳,۹۲۹ ۰ ۳۱۷ ۱۰۳,۰۸۱ ۷۵ ۹۴,۵۴۰ ۸,۶۱۳ ۱۱۴,۹۳۱,۲۵۹,۳۱۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳,۵۵۸,۰۰۲ ۱۳,۳۵۳,۱۹۳ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۶۴ ۰ ۹۴,۴۶۵ ۸,۳۷۱ ۱۱۱,۷۷۹,۵۷۶,۸۸۰
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳,۸۸۶,۲۸۵ ۱۳,۶۸۰,۰۵۶ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۶۴ ۱ ۹۴,۴۶۵ ۸,۳۷۱ ۱۱۴,۵۱۵,۷۴۶,۰۱۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳,۹۴۱,۷۶۵ ۱۳,۷۳۸,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۶۴ ۲۱ ۹۴,۴۶۴ ۸,۳۷۲ ۱۱۵,۰۱۴,۹۵۳,۷۰۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳,۷۶۵,۳۴۵ ۱۳,۵۶۴,۵۰۵ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۶۴ ۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۹۳ ۱۱۳,۸۴۶,۸۹۰,۱۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳,۶۷۳,۲۷۹ ۱۳,۴۷۳,۱۰۷ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۶۴ ۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۹۳ ۱۱۳,۰۷۹,۷۹۰,۲۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳,۶۷۴,۱۸۰ ۱۳,۴۷۴,۰۰۸ ۰ ۹ ۱۰۲,۷۶۴ ۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۹۳ ۱۱۳,۰۸۷,۳۵۲,۹۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳,۶۷۴,۹۵۸ ۱۳,۴۷۴,۵۷۲ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۵۵ ۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۸۴ ۱۱۲,۹۷۰,۸۰۷,۸۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳,۵۸۱,۱۸۵ ۱۳,۳۸۵,۷۷۸ ۰ ۰ ۱۰۲,۷۵۵ ۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۸۴ ۱۱۲,۲۲۶,۳۶۵,۹۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳,۵۷۹,۴۹۲ ۱۳,۳۸۵,۴۷۸ ۰ ۱ ۱۰۲,۷۵۵ ۳۰ ۹۴,۴۴۳ ۸,۳۸۴ ۱۱۲,۲۲۳,۸۴۶,۵۷۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳,۴۴۵,۵۳۳ ۱۳,۲۵۵,۳۵۳ ۰ ۸۹ ۱۰۲,۷۵۴ ۸۲۷ ۹۴,۴۱۳ ۸,۴۱۳ ۱۱۱,۵۱۷,۲۸۴,۸۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳,۳۵۵,۳۸۶ ۱۳,۱۸۲,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۰۲,۶۶۵ ۰ ۹۳,۵۸۶ ۹,۱۵۱ ۱۲۰,۶۳۵,۶۵۸,۸۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳,۴۵۴,۷۷۱ ۱۳,۲۸۴,۲۶۲ ۰ ۰ ۱۰۲,۶۶۵ ۰ ۹۳,۵۸۶ ۹,۱۵۱ ۱۲۱,۵۶۴,۲۸۵,۲۵۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳,۲۸۴,۴۹۲ ۰ ۰ ۱۰۲,۶۶۵ ۰ ۹۳,۵۸۶ ۹,۱۵۱ ۱۲۱,۵۶۶,۳۸۲,۱۸۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳,۴۵۵,۲۳۶ ۱۳,۲۸۴,۷۲۷ ۰ ۴۰ ۱۰۲,۶۶۵ ۰ ۹۳,۵۸۶ ۹,۱۵۱ ۱۲۱,۵۶۸,۵۴۰,۳۴۶