صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 53,040,497,908
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 17,972
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,028 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,997,284
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,951,285
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/11/06‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,951,285
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود