صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 13,729
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,271 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,476,393
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,425,653
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/17 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,425,653
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود