صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 47,701,685,560
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 13,191
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,809 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,668,276
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,616,230
تاریخ محاسبه NAV: 1395/03/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,616,230
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود