صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 86,208,824,844
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 23,938
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,062 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,655,296
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,601,338
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/07/28‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,601,338
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود