صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 39,531,658,891
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 9,977
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,023 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,024,567
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,962,279
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,962,279
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود