اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,051
تعداد واحدهای باقی مانده: 490,949
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 102,527,235,079
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,496,102
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,327,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,327,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری: محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 11,496,102 11,327,725 0 0 102,507 0 93,528 9,051 102,527,235,079
  2 1398/03/03 11,562,283 11,392,094 0 0 102,507 0 93,528 9,051 103,109,838,800
  3 1398/03/02 11,563,045 11,392,855 0 0 102,507 294 93,528 9,051 103,116,734,188
  4 1398/03/01 11,558,250 11,393,415 0 50 102,507 0 93,234 9,345 106,471,464,636
  5 1398/02/31 11,607,608 11,439,244 0 446 102,457 0 93,234 9,295 106,327,774,176
  6 1398/02/30 11,385,752 11,205,034 0 0 102,011 6 93,234 8,849 99,153,349,595
  7 1398/02/29 11,420,169 11,239,619 0 17 102,011 900 93,228 8,855 99,526,823,206
  8 1398/02/28 11,370,468 11,206,957 0 0 101,994 0 92,328 9,738 109,133,349,247
  9 1398/02/27 11,282,894 11,118,148 0 0 101,994 0 92,328 9,738 108,268,520,459
  10 1398/02/26 11,283,803 11,119,057 0 0 101,994 0 92,328 9,738 108,277,372,896
  11 1398/02/25 11,284,712 11,119,966 0 0 101,994 0 92,328 9,738 108,286,226,585
  12 1398/02/24 11,384,545 11,215,492 0 0 101,994 10 92,328 9,738 109,216,464,766
  13 1398/02/23 11,147,734 10,980,576 0 15 101,994 0 92,318 9,748 107,038,654,941
  14 1398/02/22 10,880,045 10,716,481 0 0 101,979 26 92,318 9,733 104,303,509,703
  15 1398/02/21 11,183,840 11,018,193 0 0 101,979 0 92,292 9,759 107,526,541,579
  16 1398/02/20 11,331,079 11,156,592 0 0 101,979 0 92,292 9,759 108,877,183,832
  17 1398/02/19 11,332,054 11,157,567 0 28 101,979 387 92,292 9,759 108,886,698,922
  18 1398/02/18 11,326,356 11,158,059 0 45 101,951 0 91,905 10,118 112,897,245,510
  19 1398/02/17 11,089,757 10,926,378 0 269 101,906 0 91,905 10,073 110,061,408,303
  20 1398/02/16 11,488,782 11,325,743 0 12 101,637 20 91,905 9,804 111,037,582,998