صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 87,949,447,321
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 23,786
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,214 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,755,007
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,697,530
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/01‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,697,530
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود