امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/02/04 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1397/03/06 تغییرات امیدنامه
1396/10/06 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/09/12 (تغییرات امیدنامه) تغییرات امیدنامه
1396/07/05 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/20 تغییرات امیدنامه
1396/04/12 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر افزایش حق الزحمه سالیانه حسابرس مورخ 21/03/1396 تغییرات امیدنامه
1396/02/13 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
1395/12/17 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1395/07/17 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تصویب صورت های مالی تغییرات امیدنامه
1394/08/10 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات امیدنامه
1394/04/21 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذای مشترک آسمان یکم تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر ضامن صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تعیین هزینه حسابرس و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات امیدنامه