اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/02/04 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/07/15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/19 تغییرات اساس نامه
1396/07/15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/20 تغییرات اساس نامه
1396/03/03 تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گزاری آسمان یکم مربوط به مجمع 21-12-95 تغییرات اساس نامه