ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 62,907 78.93 64,138 76.25 68,958 77.18 71,404 77.93
اوراق 1,664 2.08 856 1.01 865 0.96 878 0.95
وجه نقد 2,558 3.2 14,723 17.5 15,862 17.75 15,587 17.01
سایر دارایی ها 3,615 4.53 4,383 5.21 3,651 4.08 3,749 4.09
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 32,473 40.74 20,684 24.59 21,591 24.16 21,484 23.45
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق