صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۰,۸۹۹ ۸۰.۳۸ ۱۱۰,۹۶۳ ۸۹.۸۶ ۱۱۷,۰۵۲ ۸۶.۶۳ ۱۱۰,۳۹۲ ۸۸.۴۷
اوراق ۱,۷۹۴ ۲.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۲۲۷ ۴.۷۹ ۵,۷۷۷ ۴.۶۷ ۵,۶۰۲ ۴.۱۴ ۶۹۵ ۰.۵۵
سایر دارایی ها ۴,۰۳۴ ۴.۵۷ ۵,۰۷۲ ۴.۱ ۷,۴۰۹ ۵.۴۸ ۱۳,۹۵۱ ۱۱.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۹۷۴ ۴۰.۷۸ ۴۶,۵۸۰ ۳۷.۷۲ ۴۸,۸۹۲ ۳۶.۱۸ ۴۷,۳۵۶ ۳۷.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد