ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 69,909 80.17 97,526 92.2 108,256 91.16 104,905 96.51
اوراق 1,837 2.1 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,208 4.82 5,694 5.38 7,504 6.31 992 0.91
سایر دارایی ها 3,996 4.58 3,091 2.92 3,478 2.92 3,540 3.25
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 35,690 40.93 41,194 38.94 44,122 37.15 45,123 41.51
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد