ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 71,404 77.94 % 878 0.96 % 15,587 17.01 % 3,749 4.09 % 21,484 23.45 %
2 1396/07/24 71,064 77.86 % 876 0.96 % 15,588 17.08 % 3,739 4.1 % 21,373 23.42 %
3 1396/07/23 70,498 77.93 % 875 0.97 % 15,365 16.98 % 3,729 4.12 % 21,292 23.54 %
4 1396/07/22 70,325 77.89 % 874 0.97 % 15,365 17.02 % 3,719 4.12 % 21,192 23.47 %
5 1396/07/21 70,216 77.37 % 876 0.97 % 15,951 17.58 % 3,709 4.09 % 21,094 23.24 %
6 1396/07/20 70,216 77.38 % 875 0.97 % 15,951 17.58 % 3,699 4.08 % 21,094 23.25 %
7 1396/07/19 70,216 77.39 % 875 0.96 % 15,951 17.58 % 3,688 4.07 % 21,094 23.25 %
8 1396/07/18 69,726 77.28 % 873 0.97 % 15,951 17.68 % 3,678 4.08 % 21,057 23.34 %
9 1396/07/17 70,580 75.2 % 874 0.93 % 18,736 19.96 % 3,668 3.91 % 21,233 22.62 %
10 1396/07/16 72,217 75.63 % 874 0.92 % 18,738 19.62 % 3,657 3.83 % 21,083 22.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق