صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۱۰,۳۹۲ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۵ ۰.۵۶ % ۱۳,۶۹۱ ۱۱.۱۸ % ۴۷,۳۵۶ ۳۷.۹۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۱۵,۸۷۸ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۵ ۰.۵۴ % ۱۲,۳۸۵ ۷.۹۸ % ۴۷,۵۶۲ ۳۶.۸۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۱۸,۴۸۸ ۸۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۷ ۱.۳۲ % ۱۴,۸۵۲ ۶.۷ % ۴۷,۵۱۳ ۳۵.۱۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۲۰,۳۱۸ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۸ ۱.۳۳ % ۱۳,۷۲۸ ۵.۵۸ % ۴۸,۹۸۳ ۳۶.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۲۰,۳۴۷ ۸۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۸ ۱.۳۳ % ۱۳,۶۷۵ ۵.۵۴ % ۴۸,۹۸۳ ۳۶.۰۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۲۰,۳۴۷ ۸۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳ ۱.۲۹ % ۱۳,۶۷۳ ۵.۵۴ % ۴۸,۹۸۳ ۳۶.۰۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۲۰,۶۵۵ ۸۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۴ ۱.۶۶ % ۱۴,۸۳۶ ۵.۴۶ % ۴۸,۸۷۸ ۳۵.۴۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۲۱,۶۱۵ ۸۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۴ ۳.۵۱ % ۱۴,۶۵۹ ۴.۸۶ % ۴۹,۸۸۳ ۳۵.۳۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۲۰,۲۲۷ ۸۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۵ ۰.۴۸ % ۱۲,۷۹۲ ۵.۱۴ % ۴۹,۸۵۵ ۳۷.۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۱۸,۹۲۹ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۵ ۰.۴۸ % ۱۲,۹۵۱ ۵.۱۸ % ۴۹,۱۳۹ ۳۷.۰۸ %