ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 104,905 96.51 % 0 0 % 0 0 % 992 0.91 % 2,796 3.26 % 45,123 41.51 %
2 1398/03/03 106,034 88.84 % 0 0 % 0 0 % 7,105 5.95 % 6,216 5.83 % 45,515 38.13 %
3 1398/03/02 106,034 88.84 % 0 0 % 0 0 % 7,105 5.95 % 6,216 5.83 % 45,515 38.13 %
4 1398/03/01 106,034 88.88 % 0 0 % 0 0 % 7,045 5.91 % 6,217 5.84 % 45,515 38.15 %
5 1398/02/31 107,724 89.91 % 0 0 % 0 0 % 7,129 5.95 % 4,959 4.76 % 46,041 38.43 %
6 1398/02/30 110,079 93.24 % 0 0 % 0 0 % 7,063 5.98 % 913 1.4 % 45,119 38.22 %
7 1398/02/29 110,051 93.78 % 0 0 % 0 0 % 5,554 4.73 % 1,738 2.12 % 44,855 38.23 %
8 1398/02/28 109,604 97.81 % 0 0 % 0 0 % 561 0.5 % 1,893 2.35 % 44,482 39.7 %
9 1398/02/27 110,434 98.68 % 0 0 % 0 0 % 561 0.5 % 914 1.48 % 44,722 39.96 %
10 1398/02/26 110,434 98.68 % 0 0 % 0 0 % 561 0.5 % 915 1.48 % 44,722 39.96 %