صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/30 1398/02/30 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/30 1398/02/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-01-98 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 29-12-97 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-11-97 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-10-97 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-09-97 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-08-97 دانلود
1397/08/20 1397/08/20 صورت مالی 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/19 1397/08/19 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-07-97 دانلود
1397/07/24 1397/07/24 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/24 1397/07/24 صورت مالی 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-06-97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-05-97 دانلود
1397/05/08 1397/05/08 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/04/31 دانلود
1397/04/27 1397/04/27 صورت مالی 3ماهه منتهی به 1397/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/27 1397/04/27 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دوره مالی سه ماهه منتهی به1397/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/12 1397/04/12 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/03/31 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31 دانلود
1397/02/23 1397/02/23 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/23 1397/02/23 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/09 1397/02/09 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/18 1396/10/18 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/18 1396/10/18 صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/08/20 1396/08/20 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31-06-96 آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31-06-96 آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31-06-96 آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31-06-96 آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/01 1396/03/01 گزارش عملکرذ سالانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1396/03/01 1396/03/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1396/02/02 1396/02/02 صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/02 1396/02/02 گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1395/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1395/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1395/08/11 1395/08/11 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31-06-95 آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1395/08/11 1395/08/11 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31-06-95 آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1395/07/24 1395/07/24 صورت مالی آسمان یکم برای دوره شش ماهه منتهی به 31-06-95 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/07/24 1395/07/24 گزارش عملکرد آسمان یکم برای دوره شش ماهه منتهی به 31-06-95(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/19 1395/04/19 صورت مالی 3ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/19 1395/04/19 گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1395/03/10 1395/03/10 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29-12-94 صندوق آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1395/03/10 1395/03/10 صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 صندوق آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1395/01/25 1395/01/25 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29-12-94 صندوق آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
1395/01/25 1395/01/25 صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 صندوق آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
1394/10/13 1394/10/13 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1394/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/10/13 1394/10/13 صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1394/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/08/16 1394/08/16 صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/06/31صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1394/08/16 1394/08/16 گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 1394/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
1394/08/05 1394/08/05 گزارش عملکرد سالانه منتهی به دوره مالی 1393/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
1394/07/19 1394/07/19 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/6/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/07/19 1394/07/19 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/04/16 1394/04/16 گزارش عملکرد سه ماه منتهی به 1394/3/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/04/16 1394/04/16 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
1394/03/04 1394/03/04 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به29 اسفندماه 1393 (حسابرسی شده) دانلود
1394/02/02 1394/02/02 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
1394/02/02 1394/02/02 گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم منتهی به دوره مالی 1393/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/10/27 1393/10/27 صورت های مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به 1393/0930 دانلود
1393/10/20 1393/10/20 گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم منتهی به 93/09/30 دانلود
1393/08/21 1393/08/21 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31-6-1393 دانلود
1393/07/30 1393/07/30 گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/28 1393/07/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31-6-1393 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/05/31 1393/05/31 گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/02/30 1393/02/30 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/29 1393/02/29 گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29-12-1392 دانلود
1393/02/29 1393/02/29 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1392/10/16 1392/10/16 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1392/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/10/16 1392/10/16 صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به 1392/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/10/16 1392/10/16 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی 1392/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/08/18 1392/08/18 صورت مالی دوره 6 ماهه منتهی به1392/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم -حسابرسی شده دانلود
1392/07/15 1392/07/15 گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/15 1392/07/15 صورت مالی دوره 6 ماهه منتهی به1392/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/04/30 1392/04/30 صورت مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1392/03/31صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/03/05 1392/03/05 صورت مالی دوره 7 ماهه منتهی به 1391/12/30 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی شده دانلود
1392/03/05 1392/03/05 گزارش عملکرد دوره 7 ماهه منتهی به 1391/12/30 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1392/02/30 1392/02/30 صورت مالی دوره 7 ماهه منتهی به 1391/12/30 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی نشده دانلود
1391/12/28 1391/12/28 صورت مالی دوره یک ماهه منتهی به 1391/06/31صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی شده دانلود
1391/12/23 1391/12/23 صورت مالی دوره چهار ماهه منتهی به 1391/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1391/12/20 1391/12/20 صورت مالی دوره یک ماهه منتهی به 1391/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
1391/10/10 1391/10/10 گزارش عملکرد دوره 4ماهه منتهی به 1391/09/30 دانلود
1391/07/04 1391/07/04 گزارش عملکرد دوره یک ماهه منتهی به 1391/06/31 دانلود