صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۷۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۵,۲۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۸۴,۳۶۶,۸۴۹,۲۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰,۶۶۹,۵۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰,۲۰۹,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰,۲۰۹,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۸۰,۶۶۹,۵۸۹ ۸۰,۲۰۹,۰۵۱ ۰ ۳۳ ۱۲۰,۹۷۶ ۲۴۵ ۱۰۶,۲۸۲ ۱۴,۷۶۶ ۱,۱۸۴,۳۶۶,۸۴۹,۲۵۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۸۲,۸۳۹,۶۰۷ ۸۲,۳۷۰,۲۷۰ ۰ ۴ ۱۲۰,۹۴۳ ۹۱ ۱۰۶,۰۳۷ ۱۴,۹۷۸ ۱,۲۳۳,۷۴۱,۹۰۵,۷۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۸۴,۶۹۹,۹۶۵ ۸۴,۲۲۰,۷۲۲ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۳۹ ۰ ۱۰۵,۹۴۶ ۱۵,۰۶۵ ۱,۲۶۸,۷۸۵,۱۷۱,۲۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۸۳,۰۱۱,۳۲۰ ۸۲,۵۴۴,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۳۹ ۰ ۱۰۵,۹۴۶ ۱۵,۰۶۵ ۱,۲۴۳,۵۳۹,۶۲۰,۸۵۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۸۳,۰۱۴,۳۴۹ ۸۲,۵۴۷,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۳۹ ۰ ۱۰۵,۹۴۶ ۱۵,۰۶۵ ۱,۲۴۳,۵۸۵,۲۵۱,۶۱۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۸۳,۰۱۷,۳۵۵ ۸۲,۵۵۰,۹۸۲ ۰ ۱۴ ۱۲۰,۹۳۹ ۴۰ ۱۰۵,۹۴۶ ۱۵,۰۶۵ ۱,۲۴۳,۶۳۰,۵۴۲,۱۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۸۳,۰۱۸,۸۹۳ ۸۲,۵۵۳,۳۲۳ ۰ ۳۰ ۱۲۰,۹۲۵ ۳۷ ۱۰۵,۹۰۶ ۱۵,۰۹۱ ۱,۲۴۵,۸۱۲,۱۹۹,۰۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۸۲,۷۸۲,۹۸۵ ۸۲,۳۲۳,۰۳۲ ۰ ۳۹ ۱۲۰,۸۹۵ ۲۲ ۱۰۵,۸۶۹ ۱۵,۰۹۸ ۱,۲۴۲,۹۱۳,۱۴۳,۹۴۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۸۳,۰۷۸,۵۲۶ ۸۲,۶۱۶,۰۹۸ ۰ ۱۸۴ ۱۲۰,۸۵۶ ۳۹ ۱۰۵,۸۴۷ ۱۵,۰۸۱ ۱,۲۴۵,۹۳۳,۳۷۶,۶۵۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۸۳,۵۶۸,۶۲۲ ۸۳,۰۷۱,۰۲۴ ۰ ۲۴ ۱۲۰,۶۷۲ ۹۰ ۱۰۵,۸۰۸ ۱۴,۹۳۶ ۱,۲۴۰,۷۴۸,۸۲۱,۰۰۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۸۲,۲۹۸,۱۲۴ ۸۱,۸۱۱,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۶۴۸ ۰ ۱۰۵,۷۱۸ ۱۵,۰۰۲ ۱,۲۲۷,۳۴۰,۳۸۸,۰۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۸۱,۰۴۴,۶۱۴ ۸۰,۵۶۱,۹۹۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۶۴۸ ۰ ۱۰۵,۷۱۸ ۱۵,۰۰۲ ۱,۲۰۸,۵۹۱,۰۱۶,۰۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۸۱,۰۴۷,۵۷۱ ۸۰,۵۶۴,۹۵۱ ۰ ۶۶ ۱۲۰,۶۴۸ ۲۲۶ ۱۰۵,۷۱۸ ۱۵,۰۰۲ ۱,۲۰۸,۶۳۵,۳۸۸,۷۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۸۱,۰۳۳,۸۸۹ ۸۰,۵۵۶,۳۶۱ ۰ ۵۶ ۱۲۰,۵۸۲ ۲ ۱۰۵,۴۹۲ ۱۵,۱۶۲ ۱,۲۲۱,۳۹۵,۵۴۹,۰۸۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۸۱,۵۲۲,۹۱۰ ۸۱,۰۲۳,۹۸۸ ۰ ۴۹ ۱۲۰,۵۲۶ ۳۶ ۱۰۵,۴۹۰ ۱۵,۱۰۸ ۱,۲۲۴,۱۱۰,۴۰۷,۰۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۸۰,۷۹۳,۶۳۶ ۸۰,۲۹۹,۳۹۴ ۰ ۸۰ ۱۲۰,۴۷۷ ۶۲۵ ۱۰۵,۴۵۴ ۱۵,۰۹۵ ۱,۲۱۲,۱۱۹,۳۴۹,۱۶۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۸۱,۸۰۲,۴۴۱ ۸۱,۳۱۰,۵۲۱ ۰ ۷ ۱۲۰,۳۹۷ ۴۶ ۱۰۴,۸۲۹ ۱۵,۶۴۰ ۱,۲۷۱,۶۹۶,۵۴۴,۷۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۸۲,۱۸۷,۲۹۱ ۸۱,۶۹۳,۵۷۸ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۹۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۳ ۱۵,۶۷۹ ۱,۲۸۰,۸۷۳,۶۰۲,۷۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۸۱,۰۶۷,۹۹۷ ۸۰,۵۷۵,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۹۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۳ ۱۵,۶۷۹ ۱,۲۶۳,۳۳۷,۶۷۶,۲۳۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۸۱,۰۷۱,۵۷۳ ۸۰,۵۷۸,۷۲۰ ۰ ۹۳ ۱۲۰,۳۹۰ ۱۹۶ ۱۰۴,۷۸۳ ۱۵,۶۷۹ ۱,۲۶۳,۳۹۳,۷۴۳,۵۷۹