صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۳۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۵,۶۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۲,۸۴۴,۹۰۹,۵۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۰۱۲,۸۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۷۱۷,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۷۱۷,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۰,۰۱۲,۸۶۶ ۴۹,۷۱۷,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۱۶,۲۵۵ ۰ ۱۰۱,۹۸۹ ۱۴,۳۳۸ ۷۱۲,۸۴۴,۹۰۹,۵۰۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۰,۰۱۴,۳۸۹ ۴۹,۷۱۸,۷۰۲ ۰ ۹۳ ۱۱۶,۲۵۵ ۰ ۱۰۱,۹۸۹ ۱۴,۳۳۸ ۷۱۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۰,۰۲۷,۹۶۵ ۴۹,۷۲۹,۶۹۹ ۰ ۱۶ ۱۱۶,۱۶۲ ۰ ۱۰۱,۹۸۹ ۱۴,۲۴۵ ۷۰۸,۳۹۹,۵۶۶,۸۴۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۰,۶۷۲,۱۷۸ ۵۰,۳۶۵,۳۴۵ ۰ ۲۸ ۱۱۶,۱۴۶ ۱۹۰ ۱۰۱,۹۸۹ ۱۴,۲۲۹ ۷۱۶,۶۴۸,۴۸۹,۱۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۰,۸۰۷,۹۵۹ ۵۰,۵۰۳,۵۲۷ ۰ ۲۰ ۱۱۶,۱۱۸ ۴۵۰ ۱۰۱,۷۹۹ ۱۴,۳۹۱ ۷۲۶,۷۹۶,۲۵۱,۹۰۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۴۹,۷۰۴,۳۰۴ ۴۹,۴۰۶,۳۹۰ ۰ ۲۴ ۱۱۶,۰۹۸ ۲۶ ۱۰۱,۳۴۹ ۱۴,۸۲۱ ۷۳۲,۲۵۲,۱۰۵,۹۵۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۵۰,۶۶۴,۴۸۹ ۵۰,۳۴۹,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۷۴ ۰ ۱۰۱,۳۲۳ ۱۴,۸۲۳ ۷۴۶,۳۳۰,۵۶۸,۶۳۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۵۱,۸۰۹,۸۵۲ ۵۱,۴۸۱,۵۰۰ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۷۴ ۰ ۱۰۱,۳۲۳ ۱۴,۸۲۳ ۷۶۳,۱۱۰,۲۷۰,۸۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۵۱,۸۱۱,۷۲۴ ۵۱,۴۸۳,۳۷۲ ۰ ۸۷ ۱۱۶,۰۷۴ ۱۱ ۱۰۱,۳۲۳ ۱۴,۸۲۳ ۷۶۳,۱۳۸,۰۲۶,۷۱۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۵۱,۸۱۳,۱۴۴ ۵۱,۴۸۳,۱۰۰ ۰ ۸۹ ۱۱۵,۹۸۷ ۴۶۶ ۱۰۱,۳۱۲ ۱۴,۷۴۷ ۷۵۹,۲۲۱,۲۷۱,۱۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۵۲,۰۸۵,۰۴۷ ۵۱,۷۵۶,۵۱۲ ۰ ۱۴۸ ۱۱۵,۸۹۸ ۸۱ ۱۰۰,۸۴۶ ۱۵,۱۲۴ ۷۸۲,۷۶۵,۴۸۸,۶۳۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۵۳,۱۶۶,۷۸۳ ۵۲,۸۱۹,۱۳۸ ۰ ۹۸ ۱۱۵,۷۵۰ ۳۴ ۱۰۰,۷۶۵ ۱۵,۰۵۷ ۷۹۵,۲۹۷,۷۶۷,۴۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۵۲,۹۵۴,۵۰۲ ۵۲,۶۰۷,۰۱۵ ۰ ۲۸۳ ۱۱۵,۶۵۲ ۱۳ ۱۰۰,۷۳۱ ۱۴,۹۹۳ ۷۸۸,۷۳۶,۹۷۸,۰۲۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۵۲,۲۰۷,۷۲۷ ۵۱,۸۵۹,۷۸۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۶۹ ۰ ۱۰۰,۷۱۸ ۱۴,۷۲۳ ۷۶۳,۵۳۱,۶۷۱,۱۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۵۰,۳۶۶,۲۹۰ ۵۰,۰۳۷,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۶۹ ۰ ۱۰۰,۷۱۸ ۱۴,۷۲۳ ۷۳۶,۷۰۷,۰۷۴,۷۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۵۰,۳۶۸,۱۹۲ ۵۰,۰۳۹,۷۳۹ ۰ ۱۷۰ ۱۱۵,۳۶۹ ۲۲۰ ۱۰۰,۷۱۸ ۱۴,۷۲۳ ۷۳۶,۷۳۵,۰۷۹,۱۶۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۵۰,۳۶۱,۷۱۵ ۵۰,۰۳۴,۳۷۴ ۰ ۲۶ ۱۱۵,۱۹۹ ۳۶ ۱۰۰,۴۹۸ ۱۴,۷۷۳ ۷۳۹,۱۵۷,۸۰۸,۵۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۵۰,۸۶۸,۷۵۰ ۵۰,۵۰۰,۵۶۵ ۰ ۱۰۴ ۱۱۵,۱۷۳ ۴ ۱۰۰,۴۶۲ ۱۴,۷۸۳ ۷۴۶,۵۴۹,۸۵۱,۴۰۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۵۰,۷۷۲,۲۲۹ ۵۰,۳۹۳,۳۳۶ ۰ ۳۰۳ ۱۱۵,۰۶۹ ۱,۰۰۸ ۱۰۰,۴۵۸ ۱۴,۶۸۳ ۷۳۹,۹۲۵,۳۴۵,۴۹۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴۹,۹۶۸,۶۹۷ ۴۹,۵۸۳,۳۳۵ ۰ ۲۸۴ ۱۱۴,۷۶۶ ۴ ۹۹,۴۵۰ ۱۵,۳۸۸ ۷۶۲,۹۸۸,۳۶۳,۱۱۱