صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۶۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۱,۹۲۶,۷۰۲,۸۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۷۹۵,۱۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۴۳۱,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۴۳۱,۶۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲۸,۷۹۵,۱۹۴ ۲۸,۴۳۱,۶۲۹ ۰ ۲۷ ۱۱۰,۰۵۲ ۰ ۹۷,۷۴۶ ۱۲,۳۷۸ ۳۵۱,۹۲۶,۷۰۲,۸۵۸
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲۸,۱۳۷,۵۳۱ ۲۷,۷۸۲,۶۶۱ ۰ ۳۰ ۱۱۰,۰۲۵ ۴۱ ۹۷,۷۴۶ ۱۲,۳۵۱ ۳۴۳,۱۴۳,۶۴۴,۰۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲۷,۵۹۲,۰۵۱ ۲۷,۲۴۴,۹۰۱ ۰ ۴۲ ۱۰۹,۹۹۵ ۱ ۹۷,۷۰۵ ۱۲,۳۶۲ ۳۳۶,۸۰۱,۴۶۹,۷۳۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۶,۶۱۰,۴۷۲ ۲۶,۲۷۵,۵۳۸ ۰ ۰ ۱۰۹,۹۵۳ ۰ ۹۷,۷۰۴ ۱۲,۳۲۱ ۳۲۳,۷۴۰,۸۹۹,۷۷۴
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۶,۴۷۰,۸۳۶ ۲۶,۱۴۸,۷۳۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۹۵۳ ۰ ۹۷,۷۰۴ ۱۲,۳۲۱ ۳۲۲,۱۷۸,۵۵۱,۴۵۸
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۶,۴۷۰,۵۲۱ ۲۶,۱۴۸,۴۱۸ ۱ ۹۸ ۱۰۹,۹۵۳ ۷۲ ۹۷,۷۰۴ ۱۲,۳۲۱ ۳۲۲,۱۷۴,۶۶۴,۳۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۶,۴۶۷,۱۹۷ ۲۶,۱۴۴,۴۱۳ ۰ ۱۰۹ ۱۰۹,۸۵۵ ۱۵ ۹۷,۶۳۲ ۱۲,۲۹۵ ۳۲۱,۴۴۵,۵۶۳,۰۷۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۶,۰۳۸,۴۱۹ ۲۵,۷۱۹,۲۸۰ ۰ ۶۸ ۱۰۹,۷۴۶ ۰ ۹۷,۶۱۷ ۱۲,۲۰۱ ۳۱۳,۸۰۰,۹۳۶,۸۶۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۶,۱۳۶,۹۴۱ ۲۵,۸۰۷,۶۵۹ ۰ ۲۲ ۱۰۹,۶۷۸ ۸۲ ۹۷,۶۱۷ ۱۲,۱۳۳ ۳۱۳,۱۲۴,۳۲۵,۹۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۵,۹۴۴,۶۱۷ ۲۵,۶۳۳,۶۹۶ ۰ ۱۳ ۱۰۹,۶۵۶ ۳ ۹۷,۵۳۵ ۱۲,۱۹۳ ۳۱۲,۵۵۱,۶۴۹,۹۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۵,۴۶۵,۳۸۵ ۲۵,۱۷۵,۷۷۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۶۴۳ ۰ ۹۷,۵۳۲ ۱۲,۱۸۳ ۳۰۶,۷۱۶,۵۱۹,۲۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۵,۳۸۰,۱۱۱ ۲۵,۰۸۱,۷۶۷ ۰ ۰ ۱۰۹,۶۴۳ ۰ ۹۷,۵۳۲ ۱۲,۱۸۳ ۳۰۵,۵۷۱,۱۷۱,۶۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۵,۳۷۹,۶۸۶ ۲۵,۰۸۱,۳۴۲ ۰ ۱۰۶ ۱۰۹,۶۴۳ ۱ ۹۷,۵۳۲ ۱۲,۱۸۳ ۳۰۵,۵۶۵,۹۸۶,۱۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۵,۳۷۹,۱۹۶ ۲۵,۰۷۸,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۳۷ ۰ ۹۷,۵۳۱ ۱۲,۰۷۸ ۳۰۲,۸۹۵,۱۹۷,۹۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۴,۹۰۳,۵۷۱ ۲۴,۶۰۹,۴۳۶ ۰ ۸۸ ۱۰۹,۵۳۷ ۳ ۹۷,۵۳۱ ۱۲,۰۷۸ ۲۹۷,۲۳۲,۷۶۶,۹۵۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۴,۹۰۳,۰۴۳ ۲۴,۶۰۶,۸۲۲ ۰ ۱۳۹ ۱۰۹,۴۴۹ ۰ ۹۷,۵۲۸ ۱۱,۹۹۳ ۲۹۵,۱۰۹,۶۲۰,۵۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۵,۴۳۸,۲۵۶ ۲۵,۱۳۸,۸۳۸ ۰ ۲۰ ۱۰۹,۳۱۰ ۰ ۹۷,۵۲۸ ۱۱,۸۵۴ ۲۹۷,۹۹۵,۷۹۱,۱۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۵,۵۷۷,۰۸۷ ۲۵,۲۷۵,۱۲۷ ۰ ۰ ۱۰۹,۲۹۰ ۰ ۹۷,۵۲۸ ۱۱,۸۳۴ ۲۹۹,۱۰۵,۸۴۸,۳۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۵,۲۷۶,۷۷۰ ۲۴,۹۷۸,۹۷۲ ۰ ۰ ۱۰۹,۲۹۰ ۰ ۹۷,۵۲۸ ۱۱,۸۳۴ ۲۹۵,۶۰۱,۱۵۵,۴۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۵,۲۷۶,۲۹۳ ۲۴,۹۷۸,۴۹۵ ۰ ۲۷۸ ۱۰۹,۲۹۰ ۲۰۲ ۹۷,۵۲۸ ۱۱,۸۳۴ ۲۹۵,۵۹۵,۵۱۰,۳۰۷