اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,873
تعداد واحدهای باقی مانده: 484,127
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 142,723,527,165
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,076,098
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,991,591
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,991,591
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 9,076,098 8,991,591 0 0 100,727 0 84,926 15,873 142,723,527,165
  2 1397/08/21 9,030,431 8,945,903 0 0 100,727 31 84,926 15,873 141,998,315,088
  3 1397/08/20 8,941,130 8,856,983 0 0 100,727 1 84,895 15,904 140,861,459,214
  4 1397/08/19 9,149,499 9,066,607 0 0 100,727 0 84,894 15,905 144,204,387,839
  5 1397/08/18 9,244,441 9,163,274 0 0 100,727 0 84,894 15,905 145,741,870,677
  6 1397/08/17 9,244,570 9,163,403 0 0 100,727 0 84,894 15,905 145,743,919,320
  7 1397/08/16 9,244,705 9,163,538 0 0 100,727 0 84,894 15,905 145,746,067,957
  8 1397/08/15 9,244,856 9,163,689 0 0 100,727 0 84,894 15,905 145,748,467,428
  9 1397/08/14 9,177,890 9,097,203 0 0 100,727 2 84,894 15,905 144,691,016,558
  10 1397/08/13 9,082,941 9,002,123 0 10 100,727 10 84,892 15,907 143,196,774,609
  11 1397/08/12 9,139,761 9,061,856 0 0 100,717 0 84,882 15,907 144,146,937,597
  12 1397/08/11 9,141,715 9,063,947 0 0 100,717 0 84,882 15,907 144,180,198,747
  13 1397/08/10 9,141,935 9,064,166 0 0 100,717 40 84,882 15,907 144,183,686,506
  14 1397/08/09 9,141,749 9,064,175 0 0 100,717 0 84,842 15,947 144,546,400,903
  15 1397/08/08 9,117,320 9,039,981 0 0 100,717 0 84,842 15,947 144,160,572,011
  16 1397/08/07 9,117,561 9,040,221 0 0 100,717 1 84,842 15,947 144,164,412,183
  17 1397/08/06 9,005,345 8,929,892 0 0 100,717 843 84,841 15,948 142,413,924,156
  18 1397/08/05 8,928,202 8,856,900 0 0 100,717 0 83,998 16,791 148,716,208,658
  19 1397/08/04 9,012,107 8,942,580 0 0 100,717 0 83,998 16,791 150,154,855,082
  20 1397/08/03 9,012,212 8,942,686 0 0 100,717 0 83,998 16,791 150,156,632,433