صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۷,۱۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۹,۶۷۰,۵۵۳,۸۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۰۳۲,۸۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۶۵۷,۱۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۵۷,۱۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۰,۰۳۲,۸۲۳ ۲۹,۶۵۷,۱۲۸ ۰ ۰ ۱۱۱,۵۳۷ ۰ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۹,۶۷۰,۵۵۳,۸۰۴
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۹,۳۳۳,۱۱۲ ۲۸,۹۶۷,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۱۱,۵۳۷ ۰ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۰,۸۳۹,۸۰۰,۸۴۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۹,۳۳۳,۰۴۷ ۲۸,۹۶۷,۲۶۸ ۰ ۲۵ ۱۱۱,۵۳۷ ۳۱ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۰,۸۳۸,۹۶۷,۸۹۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۹,۳۳۱,۳۵۱ ۲۸,۹۶۵,۷۴۴ ۰ ۳۰ ۱۱۱,۵۱۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۸۰۸ ۳۷۰,۹۹۳,۲۴۴,۵۹۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۸,۷۷۴,۵۸۶ ۲۸,۴۲۲,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۳,۱۸۵,۸۲۵,۹۳۶
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۸,۷۳۹,۱۰۶ ۲۸,۳۸۷,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۵,۹۳۹,۱۱۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۸,۷۳۹,۰۱۱ ۲۸,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۴,۷۲۹,۹۹۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۸,۷۳۸,۹۱۸ ۲۸,۳۸۷,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۳,۵۴۵,۵۳۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۸,۷۳۸,۸۲۷ ۲۸,۳۸۷,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۲,۳۸۴,۸۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۸,۷۳۸,۷۳۰ ۲۸,۳۸۷,۱۶۰ ۰ ۱۹ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۸,۷۳۸,۶۴۵ ۲۸,۳۸۶,۵۵۲ ۰ ۱۱۷ ۱۱۱,۴۶۳ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۵۹ ۳۶۲,۱۸۴,۰۱۸,۹۰۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۸,۱۸۳,۰۷۲ ۲۷,۸۴۴,۳۹۹ ۰ ۳۰ ۱۱۱,۳۴۶ ۲۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۶۴۲ ۳۵۲,۰۰۸,۸۹۶,۴۷۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۸,۳۴۲,۰۶۷ ۲۷,۹۹۴,۲۵۷ ۰ ۴۱ ۱۱۱,۳۱۶ ۱۱۶ ۹۸,۷۵۶ ۱۲,۶۳۲ ۳۵۳,۶۲۳,۴۵۴,۳۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۷,۹۵۴,۰۹۵ ۲۷,۶۰۸,۵۰۶ ۰ ۷۴ ۱۱۱,۲۷۵ ۰ ۹۸,۶۴۰ ۱۲,۷۰۷ ۳۵۰,۸۲۱,۲۷۹,۸۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲۸,۳۹۴,۷۳۳ ۲۸,۰۴۰,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۹۸,۶۴۰ ۱۲,۶۳۳ ۳۵۴,۲۳۶,۹۶۳,۶۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۹,۱۱۴,۷۲۰ ۲۸,۷۵۴,۸۳۰ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۹۸,۶۴۰ ۱۲,۶۳۳ ۳۶۳,۲۵۹,۷۷۳,۴۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲۹,۱۱۴,۳۲۷ ۲۸,۷۵۴,۴۳۸ ۰ ۴۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۳۸۴ ۹۸,۶۴۰ ۱۲,۶۳۳ ۳۶۳,۲۵۴,۸۱۱,۰۰۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۲۹,۰۹۴,۵۷۵ ۲۸,۷۴۴,۲۲۶ ۰ ۶۷ ۱۱۱,۱۶۱ ۳۳۸ ۹۸,۲۵۶ ۱۲,۹۷۷ ۳۷۳,۰۱۳,۸۱۸,۴۸۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲۸,۷۷۰,۱۲۹ ۲۸,۴۲۷,۱۶۲ ۰ ۴۹ ۱۱۱,۰۹۴ ۱۸ ۹۷,۹۱۸ ۱۳,۲۴۸ ۳۷۶,۶۰۳,۰۳۷,۲۹۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۹,۴۰۰,۹۳۷ ۲۹,۰۴۸,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۰۴۵ ۰ ۹۷,۹۰۰ ۱۳,۲۱۷ ۳۸۳,۹۳۱,۰۴۱,۷۳۷