اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,003
تعداد واحدهای باقی مانده: 487,997
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,091,756,606
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,839,562
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,755,707
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,755,707
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/28 7,839,562 7,755,707 0 0 100,867 3 88,936 12,003 93,091,756,606
  2 1397/11/27 7,891,318 7,806,964 0 0 100,867 0 88,933 12,006 93,730,413,916
  3 1397/11/26 7,863,685 7,779,662 0 0 100,867 0 88,933 12,006 93,402,623,744
  4 1397/11/25 7,864,280 7,780,257 0 2 100,867 176 88,933 12,006 93,409,769,417
  5 1397/11/24 7,863,652 7,780,829 0 0 100,865 0 88,757 12,180 94,770,498,269
  6 1397/11/23 7,929,658 7,846,669 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,572,429,189
  7 1397/11/22 7,967,945 7,883,851 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,025,300,515
  8 1397/11/21 7,968,539 7,884,444 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,032,529,331
  9 1397/11/20 7,973,685 7,891,295 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,115,978,220
  10 1397/11/19 7,974,269 7,891,880 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,123,098,502
  11 1397/11/18 7,974,854 7,892,465 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,130,218,984
  12 1397/11/17 7,975,439 7,893,049 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,137,339,666
  13 1397/11/16 7,930,591 7,847,671 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,584,636,886
  14 1397/11/15 7,887,506 7,805,058 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,065,611,030
  15 1397/11/14 7,833,381 7,751,949 0 1 100,865 24 88,757 12,180 94,418,742,154
  16 1397/11/13 8,006,433 7,924,071 0 0 100,864 0 88,733 12,203 96,697,443,406
  17 1397/11/12 8,053,306 7,970,273 0 0 100,864 0 88,733 12,203 97,261,244,768
  18 1397/11/11 8,053,894 7,970,861 0 0 100,864 0 88,733 12,203 97,268,419,135
  19 1397/11/10 8,054,482 7,971,449 0 0 100,864 5 88,733 12,203 97,275,595,441
  20 1397/11/09 8,066,473 7,982,608 0 0 100,864 0 88,728 12,208 97,451,681,226