صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۶۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۴,۶۹۷,۹۸۶,۴۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۷۹,۴۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۷۹,۹۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۷۹,۹۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶,۳۷۹,۴۳۴ ۱۶,۱۷۹,۹۳۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۳ ۰ ۹۶,۰۹۰ ۸,۳۲۵ ۱۳۴,۶۹۷,۹۸۶,۴۸۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۶,۲۰۰,۰۱۳ ۱۶,۰۰۳,۰۸۶ ۰ ۲ ۱۰۴,۳۴۳ ۲۰۳ ۹۶,۰۹۰ ۸,۳۲۵ ۱۳۳,۲۲۵,۶۹۱,۹۷۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۶,۱۴۴,۴۶۲ ۱۵,۹۵۵,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۵۲۶ ۱۳۶,۰۳۹,۲۶۳,۲۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۶,۳۳۱,۹۰۹ ۱۶,۱۴۰,۴۸۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۵۲۶ ۱۳۷,۶۱۳,۷۷۹,۷۶۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۶,۴۳۹,۱۴۲ ۱۶,۲۴۴,۴۰۲ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۵۲۶ ۱۳۸,۴۹۹,۷۷۰,۴۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۶,۴۳۸,۸۶۳ ۱۶,۲۴۴,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۵۲۶ ۱۳۸,۴۹۷,۳۹۷,۱۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۶,۴۳۸,۸۵۷ ۱۶,۲۴۴,۱۱۷ ۰ ۳۰ ۱۰۴,۳۴۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۵۲۶ ۱۳۸,۴۹۷,۳۴۳,۳۰۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۶,۴۳۸,۸۴۹ ۱۶,۲۴۳,۴۲۲ ۰ ۱۵ ۱۰۴,۳۱۱ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۹۶ ۱۳۸,۰۰۴,۱۱۴,۸۹۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۶,۴۷۹,۸۰۲ ۱۶,۲۸۳,۳۷۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۹۶ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۸۱ ۱۳۸,۰۹۹,۳۰۹,۶۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۶,۷۵۹,۱۰۶ ۱۶,۵۵۵,۴۸۳ ۰ ۱ ۱۰۴,۲۹۶ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۸۱ ۱۴۰,۴۰۷,۰۵۳,۷۰۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۶,۷۸۲,۷۶۵ ۱۶,۵۷۸,۶۸۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۹۵ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۸۰ ۱۴۰,۵۸۷,۲۷۲,۲۶۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۶,۷۶۷,۷۰۷ ۱۶,۵۶۳,۷۲۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۹۵ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۸۰ ۱۴۰,۴۶۰,۳۹۷,۰۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۶,۷۶۷,۶۹۴ ۱۶,۵۶۳,۷۱۳ ۰ ۸۹ ۱۰۴,۲۹۵ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۴۸۰ ۱۴۰,۴۶۰,۲۸۸,۲۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۶,۷۶۷,۶۸۲ ۱۶,۵۶۱,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۰۶ ۰ ۹۵,۸۸۷ ۸,۳۹۱ ۱۳۸,۹۶۷,۸۶۱,۰۵۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۶,۴۹۷,۸۴۴ ۱۶,۲۹۵,۶۱۹ ۰ ۳۱ ۱۰۴,۲۰۶ ۵ ۹۵,۸۸۷ ۸,۳۹۱ ۱۳۶,۷۳۶,۵۳۵,۴۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۶,۴۹۷,۴۲۲ ۱۶,۲۹۴,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۷۵ ۰ ۹۵,۸۸۲ ۸,۳۶۵ ۱۳۶,۳۰۴,۰۶۲,۹۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۶,۲۲۱,۹۸۶ ۱۶,۰۱۶,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۷۵ ۰ ۹۵,۸۸۲ ۸,۳۶۵ ۱۳۳,۹۷۷,۳۹۶,۷۷۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۶,۲۲۱,۸۰۵ ۱۶,۰۱۶,۲۴۴ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۷۵ ۰ ۹۵,۸۸۲ ۸,۳۶۵ ۱۳۳,۹۷۵,۸۸۰,۲۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۶,۲۰۸,۴۶۰ ۱۶,۰۰۳,۱۵۵ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۷۵ ۰ ۹۵,۸۸۲ ۸,۳۶۵ ۱۳۳,۸۶۶,۳۹۲,۰۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۶,۲۰۸,۲۸۱ ۱۶,۰۰۲,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۷۵ ۰ ۹۵,۸۸۲ ۸,۳۶۵ ۱۳۳,۸۶۴,۸۹۲,۰۹۶