صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۸,۶۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶۹,۷۴۸,۸۳۸,۶۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۰۱۰,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۷۲۲,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۷۲۲,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲۴,۰۱۰,۲۶۰ ۲۳,۷۲۲,۵۲۶ ۰ ۲۳۷ ۱۰۸,۵۷۰ ۰ ۹۷,۲۷۱ ۱۱,۳۷۱ ۲۶۹,۷۴۸,۸۳۸,۶۴۶
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲۳,۸۰۱,۵۵۲ ۲۳,۵۳۰,۹۸۸ ۰ ۲۳۵ ۱۰۸,۳۳۳ ۰ ۹۷,۲۷۱ ۱۱,۱۳۴ ۲۶۱,۹۹۴,۰۱۸,۱۱۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۳,۵۶۴,۷۰۱ ۲۳,۳۰۴,۸۷۱ ۰ ۰ ۱۰۸,۰۹۸ ۰ ۹۷,۲۷۱ ۱۰,۸۹۹ ۲۵۳,۹۹۹,۷۸۷,۹۱۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲۳,۳۰۳,۶۷۵ ۲۳,۰۵۸,۰۵۹ ۰ ۰ ۱۰۸,۰۹۸ ۰ ۹۷,۲۷۱ ۱۰,۸۹۹ ۲۵۱,۳۰۹,۷۸۰,۵۵۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲۳,۳۰۳,۵۸۱ ۲۳,۰۵۷,۹۶۵ ۰ ۳۰۱ ۱۰۸,۰۹۸ ۰ ۹۷,۲۷۱ ۱۰,۸۹۹ ۲۵۱,۳۰۸,۷۶۲,۴۸۲
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲۳,۳۰۳,۵۸۶ ۲۳,۰۵۰,۹۹۴ ۰ ۲۵۶ ۱۰۷,۷۹۷ ۲ ۹۷,۲۷۱ ۱۰,۵۹۸ ۲۴۴,۲۹۴,۴۳۲,۹۵۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲۲,۹۴۱,۹۷۷ ۲۲,۶۹۷,۸۱۹ ۰ ۲۶۸ ۱۰۷,۵۴۱ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۱۰,۳۴۴ ۲۳۴,۷۸۶,۲۳۵,۵۰۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۳,۰۹۵,۴۵۸ ۲۲,۸۳۷,۰۵۲ ۰ ۱۰۹ ۱۰۷,۲۷۳ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۱۰,۰۷۶ ۲۳۰,۱۰۶,۱۳۸,۴۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۳,۱۵۸,۰۷۴ ۲۲,۹۱۰,۲۱۴ ۰ ۲۰۰ ۱۰۷,۱۶۴ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۹,۹۶۷ ۲۲۸,۳۴۶,۱۰۲,۰۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۳,۱۲۰,۹۱۱ ۲۲,۸۶۸,۵۷۹ ۰ ۰ ۱۰۶,۹۶۴ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۹,۷۶۷ ۲۲۳,۳۵۷,۴۱۱,۴۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۲,۵۸۰,۱۲۳ ۲۲,۳۴۳,۱۷۴ ۰ ۰ ۱۰۶,۹۶۴ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۹,۷۶۷ ۲۱۸,۲۲۵,۷۸۲,۷۸۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۲,۵۷۹,۸۰۰ ۲۲,۳۴۲,۸۵۲ ۰ ۱۶۵ ۱۰۶,۹۶۴ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۹,۷۶۷ ۲۱۸,۲۲۲,۶۳۰,۷۵۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۲,۵۷۹,۵۰۹ ۲۲,۳۳۸,۴۸۹ ۰ ۷۳۶ ۱۰۶,۷۹۹ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۹,۶۰۲ ۲۱۴,۴۹۴,۱۷۰,۵۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۲,۲۴۸,۱۱۱ ۲۱,۹۸۱,۷۸۲ ۰ ۴۲۸ ۱۰۶,۰۶۳ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۸,۸۶۶ ۱۹۴,۸۹۰,۴۸۳,۲۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۱,۸۷۶,۴۳۲ ۲۱,۶۰۲,۰۰۱ ۰ ۱۱۱ ۱۰۵,۶۳۵ ۰ ۹۷,۲۶۹ ۸,۴۳۸ ۱۸۲,۲۷۷,۶۸۵,۳۰۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۱,۰۵۵,۲۹۳ ۲۰,۷۸۹,۰۳۹ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۲۴ ۱۰۹ ۹۷,۲۶۹ ۸,۳۲۷ ۱۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۳۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲۰,۳۲۸,۵۶۹ ۲۰,۰۶۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۲۴ ۰ ۹۷,۱۶۰ ۸,۴۳۶ ۱۶۹,۲۸۱,۶۹۳,۱۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۹,۹۸۶,۴۰۹ ۱۹,۷۲۹,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۲۴ ۰ ۹۷,۱۶۰ ۸,۴۳۶ ۱۶۶,۴۴۱,۲۰۸,۹۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۹,۹۸۷,۲۴۳ ۱۹,۷۳۰,۷۰۷ ۰ ۱۳ ۱۰۵,۵۲۴ ۲۸۱ ۹۷,۱۶۰ ۸,۴۳۶ ۱۶۶,۴۴۸,۲۴۵,۳۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹,۹۶۶,۵۲۴ ۱۹,۷۱۷,۸۸۶ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۱ ۰ ۹۶,۸۷۹ ۸,۷۰۴ ۱۷۱,۶۲۴,۴۸۱,۸۴۶