اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,632
تعداد واحدهای باقی مانده: 490,368
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 102,943,076,797
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,849,336
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,687,612
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,687,612
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 10,849,336 10,687,612 0 0 101,389 0 91,829 9,632 102,943,076,797
  2 1398/01/26 10,860,297 10,698,890 0 4 101,389 0 91,829 9,632 103,051,706,974
  3 1398/01/25 10,622,703 10,483,479 0 4 101,385 1 91,829 9,628 100,934,932,733
  4 1398/01/24 10,598,602 10,456,129 0 0 101,381 0 91,828 9,625 100,640,238,875
  5 1398/01/23 10,522,129 10,381,217 0 0 101,381 0 91,828 9,625 99,919,216,265
  6 1398/01/22 10,522,805 10,381,893 0 0 101,381 213 91,828 9,625 99,925,722,286
  7 1398/01/21 10,520,430 10,382,569 0 27 101,381 0 91,615 9,838 102,143,717,847
  8 1398/01/20 10,289,868 10,150,209 0 0 101,354 5 91,615 9,811 99,583,702,288
  9 1398/01/19 10,212,044 10,073,967 0 2 101,354 0 91,610 9,816 98,886,060,491
  10 1398/01/18 10,180,492 10,045,490 0 0 101,352 0 91,610 9,814 98,586,438,728
  11 1398/01/17 10,058,396 9,922,007 0 0 101,352 0 91,610 9,814 97,374,580,237
  12 1398/01/16 9,995,058 9,860,340 0 0 101,352 0 91,610 9,814 96,769,375,578
  13 1398/01/15 9,995,692 9,860,974 0 0 101,352 0 91,610 9,814 96,775,595,052
  14 1398/01/14 9,996,325 9,861,607 0 0 101,352 0 91,610 9,814 96,781,814,700
  15 1398/01/13 9,996,959 9,862,241 0 0 101,352 0 91,610 9,814 96,788,034,524
  16 1398/01/12 9,997,595 9,862,877 0 10 101,352 0 91,610 9,814 96,794,272,493
  17 1398/01/11 9,998,242 9,863,386 0 30 101,342 0 91,610 9,804 96,700,639,234
  18 1398/01/10 9,980,829 9,843,950 0 0 101,312 0 91,610 9,774 96,214,766,128
  19 1398/01/09 9,771,376 9,635,938 0 0 101,312 0 91,610 9,774 94,181,661,451
  20 1398/01/08 9,772,021 9,636,584 0 0 101,312 0 91,610 9,774 94,187,969,860