اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,473
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,527
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,098,310,473
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,272,299
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,213,662
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,213,662
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 5,272,299 5,213,662 0 0 89,978 0 72,577 17,473 91,098,310,473
  2 1396/09/20 5,216,197 5,157,213 0 14 89,978 0 72,577 17,473 90,111,985,659
  3 1396/09/19 5,215,592 5,156,117 0 194 89,964 0 72,577 17,459 90,020,651,190
  4 1396/09/18 5,210,431 5,151,228 0 0 89,770 0 72,577 17,265 88,935,951,210
  5 1396/09/17 5,228,811 5,169,689 0 0 89,770 0 72,577 17,265 89,254,684,954
  6 1396/09/16 5,228,461 5,169,339 0 0 89,770 0 72,577 17,265 89,248,636,791
  7 1396/09/15 5,228,111 5,168,989 0 305 89,770 0 72,577 17,265 89,242,601,981
  8 1396/09/14 5,227,769 5,167,585 0 190 89,465 0 72,577 16,960 87,642,233,983
  9 1396/09/13 5,237,925 5,176,907 0 0 89,275 0 72,577 16,770 86,816,728,713
  10 1396/09/12 5,166,588 5,106,971 0 321 89,275 0 72,577 16,770 85,643,902,852
  11 1396/09/11 5,188,849 5,127,944 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,349,548,506
  12 1396/09/10 5,176,002 5,115,524 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,145,247,794
  13 1396/09/09 5,175,686 5,115,208 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,140,053,882
  14 1396/09/08 5,175,371 5,114,893 0 619 88,954 0 72,577 16,449 84,134,877,663
  15 1396/09/07 5,161,637 5,098,293 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,705,985,754
  16 1396/09/06 5,144,664 5,081,803 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,444,942,334
  17 1396/09/05 5,144,323 5,081,462 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,439,538,724
  18 1396/09/04 5,117,210 5,054,008 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,004,950,267
  19 1396/09/03 5,026,613 4,963,354 0 0 88,335 0 72,577 15,830 78,569,889,320
  20 1396/09/02 5,026,342 4,963,082 0 0 88,335 0 72,577 15,830 78,565,593,157
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق