صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۰۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۶,۹۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۱,۲۴۷,۳۷۹,۴۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۷۵۶,۲۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۳,۹۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۳,۹۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۳۲,۷۵۶,۲۰۷ ۳۲,۳۴۳,۹۳۳ ۰ ۵۴ ۱۱۱,۸۳۸ ۱۵ ۹۸,۸۸۶ ۱۳,۰۲۴ ۴۲۱,۲۴۷,۳۷۹,۴۷۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۳۲,۳۳۳,۳۵۳ ۳۱,۹۲۵,۹۴۹ ۰ ۵۴ ۱۱۱,۷۸۴ ۳۶ ۹۸,۸۷۱ ۱۲,۹۸۵ ۴۱۴,۵۵۸,۴۴۲,۱۳۵
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۳۲,۴۸۲,۹۳۱ ۳۲,۰۷۲,۹۹۴ ۰ ۳۴ ۱۱۱,۷۳۰ ۲۴ ۹۸,۸۳۵ ۱۲,۹۶۷ ۴۱۵,۸۹۰,۵۱۹,۲۸۸
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳۲,۰۲۶,۰۶۹ ۳۱,۶۲۲,۱۹۸ ۰ ۰ ۱۱۱,۶۹۶ ۰ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۴۰۹,۷۲۸,۸۲۲,۸۱۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳۱,۱۰۷,۱۰۳ ۳۰,۷۱۶,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۶۹۶ ۰ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۳۹۷,۹۹۴,۱۲۵,۱۱۱
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳۱,۱۰۶,۹۹۵ ۳۰,۷۱۶,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۱۱,۶۹۶ ۰ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۳۹۷,۹۹۲,۷۱۸,۱۴۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳۱,۱۰۶,۸۸۹ ۳۰,۷۱۶,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۱۱,۶۹۶ ۰ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۳۹۷,۹۹۱,۳۵۱,۵۶۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳۱,۱۰۶,۷۸۶ ۳۰,۷۱۶,۲۱۶ ۰ ۱۳۷ ۱۱۱,۶۹۶ ۰ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۳۹۷,۹۹۰,۰۱۳,۵۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳۱,۱۰۶,۶۸۳ ۳۰,۷۱۱,۹۴۰ ۰ ۲۲ ۱۱۱,۵۵۹ ۱ ۹۸,۸۱۱ ۱۲,۸۲۰ ۳۹۳,۷۲۷,۰۶۵,۱۳۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۰,۷۷۵,۸۶۶ ۳۰,۳۸۴,۹۰۱ ۰ ۰ ۱۱۱,۵۳۷ ۳ ۹۸,۸۱۰ ۱۲,۷۹۹ ۳۸۸,۸۹۶,۳۴۲,۷۵۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۰,۰۳۲,۸۲۳ ۲۹,۶۵۷,۱۲۸ ۰ ۰ ۱۱۱,۵۳۷ ۰ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۹,۶۷۰,۵۵۳,۸۰۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۹,۳۳۳,۱۱۲ ۲۸,۹۶۷,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۱۱,۵۳۷ ۰ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۰,۸۳۹,۸۰۰,۸۴۱
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۹,۳۳۳,۰۴۷ ۲۸,۹۶۷,۲۶۸ ۰ ۲۵ ۱۱۱,۵۳۷ ۳۱ ۹۸,۸۰۷ ۱۲,۸۰۲ ۳۷۰,۸۳۸,۹۶۷,۸۹۳
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۹,۳۳۱,۳۵۱ ۲۸,۹۶۵,۷۴۴ ۰ ۳۰ ۱۱۱,۵۱۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۸۰۸ ۳۷۰,۹۹۳,۲۴۴,۵۹۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۸,۷۷۴,۵۸۶ ۲۸,۴۲۲,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۳,۱۸۵,۸۲۵,۹۳۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۸,۷۳۹,۱۰۶ ۲۸,۳۸۷,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۵,۹۳۹,۱۱۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۸,۷۳۹,۰۱۱ ۲۸,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۴,۷۲۹,۹۹۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۸,۷۳۸,۹۱۸ ۲۸,۳۸۷,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۳,۵۴۵,۵۳۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۸,۷۳۸,۸۲۷ ۲۸,۳۸۷,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۲,۳۸۴,۸۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۸,۷۳۸,۷۳۰ ۲۸,۳۸۷,۱۶۰ ۰ ۱۹ ۱۱۱,۴۸۲ ۰ ۹۸,۷۷۶ ۱۲,۷۷۸ ۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴