صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۷۱,۴۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۷۲۸,۵۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵۲,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۸,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۹,۶۳۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۷۵۲,۱۹۵ ۷۴۸,۰۰۱ ۱,۶۳۴ ۷,۷۸۷ ۱,۴۶۵,۰۳۳ ۳,۹۳۳ ۱۹۳,۷۰۲ ۱,۲۷۱,۴۰۳ ۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۷۶۹,۲۰۰ ۷۶۴,۹۰۲ ۱,۶۶۸ ۱۱,۶۶۴ ۱,۴۵۷,۲۴۶ ۷۰۰ ۱۸۹,۷۶۹ ۱,۲۶۷,۵۴۹ ۹۶۹,۵۵۱,۱۲۷,۹۲۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۷۸۶,۱۷۷ ۷۸۱,۷۲۲ ۱,۶۸۲ ۰ ۱,۴۴۵,۵۸۲ ۰ ۱۸۹,۰۶۹ ۱,۲۵۶,۵۸۵ ۹۸۲,۲۹۹,۶۱۲,۶۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۷۷۹,۷۸۶ ۷۷۵,۳۸۸ ۱,۶۸۳ ۰ ۱,۴۴۵,۵۸۲ ۰ ۱۸۹,۰۶۹ ۱,۲۵۶,۵۸۵ ۹۷۴,۳۴۰,۵۶۷,۱۳۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۷۷۹,۸۱۴ ۷۷۵,۴۱۵ ۱,۶۸۴ ۱,۷۸۵ ۱,۴۴۵,۵۸۲ ۳۰۰ ۱۸۹,۰۶۹ ۱,۲۵۶,۵۸۵ ۹۷۴,۳۷۵,۳۷۰,۰۱۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۷۷۹,۸۳۹ ۷۷۵,۴۳۶ ۱,۶۸۵ ۴۵۷ ۱,۴۴۳,۷۹۷ ۲ ۱۸۸,۷۶۹ ۱,۲۵۵,۱۰۰ ۹۷۳,۲۴۹,۶۴۶,۴۳۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۷۶۰,۱۴۹ ۷۵۵,۹۷۱ ۱,۶۹۵ ۷۹۶ ۱,۴۴۳,۳۴۰ ۳,۵۰۱ ۱۸۸,۷۶۷ ۱,۲۵۴,۶۴۵ ۹۴۸,۴۷۵,۳۵۴,۵۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۷۳۷,۶۲۹ ۷۳۳,۶۵۸ ۴,۴۰۸ ۵,۰۶۰ ۱,۴۴۲,۵۴۴ ۶,۳۱۰ ۱۸۵,۲۶۶ ۱,۲۵۷,۳۵۰ ۹۲۲,۴۶۵,۳۷۹,۳۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۷۲۲,۳۶۶ ۷۱۸,۶۰۰ ۴,۴۱۸ ۵۹۹ ۱,۴۳۷,۴۸۴ ۱۹,۰۷۰ ۱۷۸,۹۵۶ ۱,۲۵۸,۶۰۰ ۹۰۴,۴۳۰,۳۰۷,۹۰۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۷۱۸,۸۱۲ ۷۱۵,۱۴۸ ۴,۳۸۶ ۰ ۱,۴۳۶,۸۸۵ ۰ ۱۵۹,۸۸۶ ۱,۲۷۷,۰۷۱ ۹۱۳,۲۹۴,۷۰۷,۲۶۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۷۰۹,۳۸۸ ۷۰۵,۷۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۳۶,۸۸۵ ۰ ۱۵۹,۸۸۶ ۱,۲۷۷,۰۷۱ ۹۰۱,۳۰۵,۷۴۴,۷۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۷۰۹,۴۰۹ ۷۰۵,۷۸۱ ۰ ۳۰ ۱,۴۳۶,۸۸۵ ۲۴,۲۶۴ ۱۵۹,۸۸۶ ۱,۲۷۷,۰۷۱ ۹۰۱,۳۳۲,۲۱۷,۴۶۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۷۰۹,۲۷۵ ۷۰۵,۷۱۵ ۰ ۱,۲۹۳ ۱,۴۳۶,۸۵۵ ۷,۹۹۰ ۱۳۵,۶۲۲ ۱,۳۰۱,۳۰۵ ۹۱۸,۳۵۰,۰۱۳,۳۴۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۶۸۷,۴۶۱ ۶۸۳,۷۶۰ ۲۶,۰۱۷ ۱,۳۱۷ ۱,۴۳۵,۵۶۲ ۶,۱۱۵ ۱۲۷,۶۳۲ ۱,۳۰۸,۰۰۲ ۸۹۴,۳۵۹,۶۴۱,۶۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۷۲۸,۴۲۵ ۷۲۴,۴۵۷ ۰ ۱,۳۰۰ ۱,۴۳۴,۲۴۵ ۱,۰۰۰ ۱۲۱,۵۱۷ ۱,۳۱۲,۸۰۰ ۹۵۱,۰۶۷,۴۲۳,۵۲۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۷۴۵,۶۰۷ ۷۴۱,۴۸۷ ۰ ۰ ۱,۴۳۲,۹۴۵ ۱۲,۱۰۰ ۱۲۰,۵۱۷ ۱,۳۱۲,۵۰۰ ۹۷۳,۲۰۲,۱۹۰,۰۳۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۷۳۸,۲۳۸ ۷۳۴,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۴۳۲,۹۴۵ ۰ ۱۰۸,۴۱۷ ۱,۳۲۴,۶۰۰ ۹۷۲,۵۲۸,۶۴۰,۰۳۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۷۲۷,۸۶۱ ۷۲۳,۹۰۲ ۰ ۱,۳۱۱,۳۵۴ ۱,۴۳۲,۹۴۵ ۰ ۱۰۸,۴۱۷ ۱,۳۲۴,۶۰۰ ۹۵۸,۸۸۰,۵۱۴,۳۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۷۲,۷۸۸,۴۰۸ ۷۲,۳۹۲,۵۱۰ ۰ ۲۸۱ ۱۲۱,۵۹۱ ۲۵ ۱۰۸,۴۱۷ ۱۳,۲۴۶ ۹۵۸,۹۱۱,۱۹۲,۲۳۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۷۲,۷۸۹,۹۰۵ ۷۲,۳۸۶,۲۰۵ ۰ ۱۱۷ ۱۲۱,۳۱۰ ۱۴ ۱۰۸,۳۹۲ ۱۲,۹۹۰ ۹۴۰,۲۹۶,۸۰۷,۴۰۱