اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,563
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,437
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,830,596,862
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,310,138
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,228,640
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,228,640
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 5,310,138 5,228,640 0 0 92,537 319 75,046 17,563 91,830,596,862
  2 1397/02/03 5,270,540 5,190,942 0 0 92,537 0 74,727 17,882 92,824,432,854
  3 1397/02/02 5,284,299 5,204,858 0 0 92,537 137 74,727 17,882 93,073,262,965
  4 1397/02/01 5,334,584 5,255,545 0 0 92,537 0 74,590 18,019 94,699,656,623
  5 1397/01/31 5,321,665 5,242,726 0 0 92,537 0 74,590 18,019 94,468,681,179
  6 1397/01/30 5,322,032 5,243,093 0 0 92,537 0 74,590 18,019 94,475,292,252
  7 1397/01/29 5,322,399 5,243,460 0 8 92,537 77 74,590 18,019 94,481,904,940
  8 1397/01/28 5,309,567 5,231,446 0 0 92,529 0 74,513 18,088 94,626,403,819
  9 1397/01/27 5,300,644 5,221,615 0 0 92,529 37 74,513 18,088 94,448,566,165
  10 1397/01/26 5,340,146 5,259,751 0 0 92,529 0 74,476 18,125 95,332,983,635
  11 1397/01/25 5,349,872 5,269,343 0 0 92,529 0 74,476 18,125 95,506,839,435
  12 1397/01/24 5,350,247 5,269,718 0 0 92,529 0 74,476 18,125 95,513,633,065
  13 1397/01/23 5,350,621 5,270,093 0 0 92,529 0 74,476 18,125 95,520,427,329
  14 1397/01/22 5,350,996 5,270,467 0 0 92,529 154 74,476 18,125 95,527,222,295
  15 1397/01/21 5,414,898 5,334,870 0 0 92,529 329 74,322 18,279 97,516,095,923
  16 1397/01/20 5,405,704 5,327,193 0 0 92,529 78 73,993 18,608 99,128,405,561
  17 1397/01/19 5,419,299 5,340,352 0 0 92,529 0 73,915 18,686 99,789,817,541
  18 1397/01/18 5,477,941 5,398,160 0 0 92,529 0 73,915 18,686 100,870,015,487
  19 1397/01/17 5,498,587 5,418,516 0 0 92,529 0 73,915 18,686 101,250,397,562
  20 1397/01/16 5,498,948 5,418,878 0 0 92,529 7 73,915 18,686 101,257,152,183
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق