صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۳۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰,۳۵۲,۱۸۳,۵۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۴۹,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۶,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۶,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۶,۳۴۹,۹۲۸ ۱۶,۱۵۶,۵۷۷ ۰ ۲۹ ۱۰۴,۱۷۲ ۰ ۹۵,۵۵۷ ۸,۶۸۷ ۱۴۰,۳۵۲,۱۸۳,۵۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۶,۷۸۹,۶۴۷ ۱۶,۵۸۹,۳۱۰ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۴۳ ۲ ۹۵,۵۵۷ ۸,۶۵۸ ۱۴۳,۶۳۰,۲۴۹,۹۴۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷,۰۰۶,۵۸۲ ۱۶,۷۹۳,۴۲۰ ۰ ۱۲ ۱۰۴,۱۴۳ ۴۸ ۹۵,۵۵۵ ۸,۶۶۰ ۱۴۵,۴۳۱,۰۱۹,۲۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۶,۹۳۳,۳۰۶ ۱۶,۷۲۲,۰۷۰ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۳۱ ۰ ۹۵,۵۰۷ ۸,۶۹۶ ۱۴۵,۴۱۵,۱۱۸,۶۸۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۶,۴۹۳,۲۲۳ ۱۶,۲۸۸,۳۱۷ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۳۱ ۰ ۹۵,۵۰۷ ۸,۶۹۶ ۱۴۱,۶۴۳,۲۰۱,۲۲۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۶,۴۹۳,۳۵۳ ۱۶,۲۸۸,۴۴۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۳۱ ۰ ۹۵,۵۰۷ ۸,۶۹۶ ۱۴۱,۶۴۴,۳۲۸,۵۰۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶,۴۹۳,۴۴۱ ۱۶,۲۸۸,۵۳۴ ۰ ۱ ۱۰۴,۱۳۱ ۳ ۹۵,۵۰۷ ۸,۶۹۶ ۱۴۱,۶۴۵,۰۹۴,۵۹۶
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۶,۶۶۳,۰۸۳ ۱۶,۴۵۳,۶۳۳ ۰ ۲ ۱۰۴,۱۳۰ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۹۸ ۱۴۳,۱۱۳,۷۰۱,۵۵۷
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۷,۰۶۲,۱۹۱ ۱۶,۸۴۶,۹۷۲ ۰ ۲۰ ۱۰۴,۱۲۸ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۹۶ ۱۴۶,۵۰۱,۲۶۹,۶۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۷,۰۶۹,۷۷۱ ۱۶,۸۵۳,۹۴۵ ۰ ۱ ۱۰۴,۱۰۸ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۷۶ ۱۴۶,۲۲۴,۸۲۹,۴۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۷,۵۱۳,۸۶۸ ۱۷,۲۹۰,۱۵۹ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۰۷ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۷۵ ۱۴۹,۹۹۲,۱۳۲,۹۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۷,۳۰۵,۵۹۲ ۱۷,۰۹۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۰۷ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۷۵ ۱۴۸,۲۷۶,۱۵۳,۷۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۷,۳۰۵,۷۸۰ ۱۷,۰۹۲,۵۴۰ ۰ ۷ ۱۰۴,۱۰۷ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۷۵ ۱۴۸,۲۷۷,۷۸۷,۰۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۷,۳۰۵,۹۶۹ ۱۷,۰۹۲,۵۵۷ ۰ ۰ ۱۰۴,۱۰۰ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۶۸ ۱۴۸,۱۵۸,۲۸۷,۴۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷,۱۴۴,۳۴۱ ۱۶,۹۱۴,۱۳۸ ۰ ۲۸ ۱۰۴,۱۰۰ ۰ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۶۸ ۱۴۶,۶۱۱,۷۴۶,۲۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷,۱۳۹,۹۱۶ ۱۶,۹۱۹,۴۲۸ ۰ ۵۹ ۱۰۴,۰۷۲ ۱۴۵ ۹۵,۵۰۴ ۸,۶۴۰ ۱۴۶,۱۸۳,۸۵۴,۹۷۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۶,۸۶۴,۳۲۷ ۱۶,۶۵۳,۲۷۶ ۰ ۲۹ ۱۰۴,۰۱۳ ۱۸ ۹۵,۳۵۹ ۸,۷۲۶ ۱۴۵,۳۱۶,۴۸۷,۷۳۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۷,۰۲۹,۲۹۳ ۱۶,۸۱۴,۸۳۳ ۰ ۰ ۱۰۳,۹۸۴ ۰ ۹۵,۳۴۱ ۸,۷۱۵ ۱۴۶,۵۴۱,۲۷۲,۴۳۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۶,۸۳۸,۱۹۲ ۱۶,۶۲۳,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۹۸۴ ۰ ۹۵,۳۴۱ ۸,۷۱۵ ۱۴۴,۸۷۱,۸۷۵,۲۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۶,۸۳۸,۳۱۱ ۱۶,۶۲۳,۳۹۸ ۰ ۱ ۱۰۳,۹۸۴ ۲۲ ۹۵,۳۴۱ ۸,۷۱۵ ۱۴۴,۸۷۲,۹۱۳,۹۸۲