اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,898
تعداد واحدهای باقی مانده: 488,102
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 94,810,945,083
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,025,239
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,968,646
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,968,646
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن , ,سید جواد جمالی ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 8,025,239 7,968,646 0 142 94,999 8 83,173 11,898 94,810,945,083
  2 1397/06/31 7,859,446 7,802,832 0 0 94,857 0 83,165 11,764 91,792,521,147
  3 1397/06/30 7,730,063 7,674,460 0 0 94,857 0 83,165 11,764 90,282,349,240
  4 1397/06/29 7,729,906 7,674,304 0 0 94,857 0 83,165 11,764 90,280,506,906
  5 1397/06/28 7,729,750 7,674,148 0 0 94,857 0 83,165 11,764 90,278,671,571
  6 1397/06/27 7,729,599 7,673,996 0 0 94,857 0 83,165 11,764 90,276,888,912
  7 1397/06/26 7,708,851 7,653,966 0 202 94,857 0 83,165 11,764 90,041,255,983
  8 1397/06/25 7,626,620 7,572,683 0 310 94,655 35 83,165 11,562 87,555,358,532
  9 1397/06/24 7,725,743 7,668,254 0 0 94,345 0 83,130 11,287 86,551,585,847
  10 1397/06/23 7,709,426 7,653,618 0 0 94,345 0 83,130 11,287 86,386,382,699
  11 1397/06/22 7,708,963 7,653,155 0 25 94,345 643 83,130 11,287 86,381,165,251
  12 1397/06/21 7,705,535 7,652,624 0 0 94,320 19 82,487 11,905 91,104,492,960
  13 1397/06/20 7,503,205 7,451,773 0 0 94,320 42 82,468 11,924 88,854,937,312
  14 1397/06/19 7,412,407 7,363,091 0 0 94,320 0 82,426 11,966 88,106,744,447
  15 1397/06/18 7,250,688 7,200,817 0 2 94,320 0 82,426 11,966 86,164,976,198
  16 1397/06/17 7,185,775 7,130,049 0 0 94,318 0 82,426 11,964 85,303,907,353
  17 1397/06/16 7,070,643 7,012,475 0 0 94,318 0 82,426 11,964 83,897,253,548
  18 1397/06/15 7,070,768 7,012,600 0 2 94,318 0 82,426 11,964 83,898,750,259
  19 1397/06/14 7,071,453 7,013,276 0 0 94,316 0 82,426 11,962 83,892,803,563
  20 1397/06/13 7,044,331 6,981,002 0 0 94,316 15 82,426 11,962 83,506,751,819