اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,122
تعداد واحدهای باقی مانده: 487,878
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 98,940,779,842
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,250,069
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,162,084
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,162,084
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 8,250,069 8,162,084 0 0 100,762 137 88,712 12,122 98,940,779,842
  2 1397/10/24 8,169,652 8,083,457 0 0 100,762 0 88,575 12,259 99,095,095,392
  3 1397/10/23 8,142,483 8,056,055 0 0 100,762 2 88,575 12,259 98,759,172,297
  4 1397/10/22 8,195,119 8,108,211 0 0 100,762 0 88,573 12,261 99,414,778,855
  5 1397/10/21 8,218,248 8,130,373 0 0 100,762 0 88,573 12,261 99,686,498,953
  6 1397/10/20 8,218,829 8,130,954 0 0 100,762 0 88,573 12,261 99,693,624,148
  7 1397/10/19 8,219,426 8,131,550 0 0 100,762 0 88,573 12,261 99,700,935,627
  8 1397/10/18 8,179,037 8,091,536 0 0 100,762 0 88,573 12,261 99,210,321,718
  9 1397/10/17 8,015,022 7,929,252 0 0 100,762 0 88,573 12,261 97,220,562,569
  10 1397/10/16 7,869,117 7,784,841 0 0 100,762 0 88,573 12,261 95,449,935,445
  11 1397/10/15 7,826,278 7,742,475 0 0 100,762 0 88,573 12,261 94,930,485,082
  12 1397/10/14 7,854,464 7,770,372 0 0 100,762 0 88,573 12,261 95,272,528,597
  13 1397/10/13 7,855,030 7,770,938 0 0 100,762 0 88,573 12,261 95,279,466,661
  14 1397/10/12 7,855,596 7,771,504 0 0 100,762 0 88,573 12,261 95,286,404,521
  15 1397/10/11 7,971,450 7,885,406 0 0 100,762 3,421 88,573 12,261 96,682,965,534
  16 1397/10/10 7,963,005 7,896,794 0 0 100,762 0 85,152 15,682 123,837,517,658
  17 1397/10/09 7,975,321 7,906,186 0 0 100,762 0 85,152 15,682 123,984,805,019
  18 1397/10/08 7,996,042 7,911,711 0 0 100,762 0 85,152 15,682 124,071,457,465
  19 1397/10/07 7,858,535 7,775,084 0 0 100,762 0 85,152 15,682 121,928,863,169
  20 1397/10/06 7,859,092 7,775,641 0 0 100,762 0 85,152 15,682 121,937,604,680