صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۳۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰,۰۷۱,۷۶۳,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۵۰,۷۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۴,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۴,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶,۳۵۰,۷۸۸ ۱۶,۱۴۴,۷۴۰ ۰ ۵۵ ۱۰۳,۹۱۳ ۰ ۹۵,۳۰۹ ۸,۶۷۶ ۱۴۰,۰۷۱,۷۶۳,۰۵۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶,۵۵۶,۹۶۶ ۱۶,۳۵۰,۶۳۳ ۰ ۸ ۱۰۳,۸۵۸ ۱ ۹۵,۳۰۹ ۸,۶۲۱ ۱۴۰,۹۵۸,۸۰۳,۸۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۶,۳۱۱,۶۸۹ ۱۶,۱۱۱,۳۳۲ ۰ ۶ ۱۰۳,۸۵۰ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۶۱۴ ۱۳۸,۷۸۳,۰۰۹,۹۴۲
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۶,۲۹۶,۵۱۶ ۱۶,۰۹۸,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۴۴ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۶۰۸ ۱۳۸,۵۷۳,۸۹۳,۷۲۲
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۶,۰۷۲,۷۵۳ ۱۵,۸۷۹,۰۳۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۴۴ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۶۰۸ ۱۳۶,۶۸۶,۶۸۸,۲۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۶,۰۷۲,۷۵۴ ۱۵,۸۷۹,۰۳۱ ۰ ۳۳ ۱۰۳,۸۴۴ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۶۰۸ ۱۳۶,۶۸۶,۶۹۶,۰۶۱
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۶,۰۷۲,۷۵۵ ۱۵,۸۷۸,۲۸۷ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۱۱ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۷۵ ۱۳۶,۱۵۶,۳۱۰,۴۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۵,۹۱۴,۱۱۱ ۱۵,۷۱۸,۸۲۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۱۱ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۷۵ ۱۳۴,۷۸۸,۹۱۴,۹۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۵,۹۱۴,۱۴۸ ۱۵,۷۱۸,۸۶۱ ۰ ۲ ۱۰۳,۸۱۱ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۷۵ ۱۳۴,۷۸۹,۲۳۴,۵۴۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵,۹۱۴,۱۴۱ ۱۵,۷۱۸,۸۰۹ ۰ ۹ ۱۰۳,۸۰۹ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۷۳ ۱۳۴,۷۵۷,۳۴۶,۱۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵,۸۴۱,۶۶۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۶۴ ۱۳۴,۰۱۵,۰۶۵,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۵,۶۱۶,۲۶۶ ۱۵,۴۲۳,۱۴۸ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰ ۰ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۶۴ ۱۳۲,۰۸۳,۸۳۸,۲۰۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۵,۶۱۶,۲۵۰ ۱۵,۴۲۳,۱۳۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰ ۷۲۳ ۹۵,۳۰۸ ۸,۵۶۴ ۱۳۲,۰۸۳,۷۰۲,۲۹۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵,۵۹۳,۶۰۲ ۱۵,۴۱۵,۵۱۸ ۰ ۱۹۵ ۱۰۳,۸۰۰ ۷ ۹۴,۵۸۵ ۹,۲۸۷ ۱۴۳,۱۶۳,۹۱۷,۸۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵,۳۹۷,۸۹۳ ۱۵,۲۱۸,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۶۰۵ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۹۹ ۱۳۸,۴۶۹,۸۹۰,۳۱۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۵,۳۳۹,۲۳۲ ۱۵,۱۵۴,۴۸۲ ۰ ۷ ۱۰۳,۶۰۵ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۹۹ ۱۳۷,۸۹۰,۶۳۲,۹۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۵,۵۱۷,۶۵۸ ۱۵,۳۲۶,۵۷۵ ۰ ۳۱ ۱۰۳,۵۹۸ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۹۲ ۱۳۹,۳۴۹,۲۱۷,۳۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۵,۴۰۰,۴۴۸ ۱۵,۲۰۰,۴۷۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۵۶۷ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۶۱ ۱۳۷,۷۳۱,۵۳۵,۸۶۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۵,۱۳۸,۳۴۰ ۱۴,۹۴۱,۵۳۳ ۰ ۰ ۱۰۳,۵۶۷ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۶۱ ۱۳۵,۳۸۵,۲۲۶,۴۳۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۵,۱۳۸,۳۴۹ ۱۴,۹۴۱,۵۴۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۵۶۷ ۰ ۹۴,۵۷۸ ۹,۰۶۱ ۱۳۵,۳۸۵,۳۰۸,۵۵۳