اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,225
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,775
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,252,914,894
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,723,999
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,646,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,646,033
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 5,723,999 5,646,033 0 0 94,240 4 77,087 17,225 97,252,914,894
  2 1397/04/25 5,766,567 5,691,874 0 0 94,240 255 77,083 17,229 98,065,294,458
  3 1397/04/24 5,801,409 5,727,995 0 2 94,240 0 76,828 17,484 100,148,268,699
  4 1397/04/23 5,839,433 5,766,657 0 0 94,238 0 76,828 17,482 100,812,692,154
  5 1397/04/22 5,862,176 5,789,522 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,212,417,187
  6 1397/04/21 5,862,203 5,789,549 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,212,891,461
  7 1397/04/20 5,862,247 5,789,592 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,213,649,887
  8 1397/04/19 5,948,146 5,878,032 0 0 94,238 0 76,828 17,482 102,759,749,401
  9 1397/04/18 5,978,138 5,907,637 0 0 94,238 0 76,828 17,482 103,277,303,995
  10 1397/04/17 5,978,239 5,907,738 0 0 94,238 10 76,828 17,482 103,279,074,293
  11 1397/04/16 5,985,588 5,914,201 0 0 94,238 0 76,818 17,492 103,451,203,985
  12 1397/04/15 6,035,028 5,963,471 0 0 94,238 0 76,818 17,492 104,313,033,046
  13 1397/04/14 6,035,153 5,963,596 0 94 94,238 0 76,818 17,492 104,315,214,076
  14 1397/04/13 6,035,277 5,963,333 0 0 94,144 0 76,818 17,398 103,750,074,709
  15 1397/04/12 6,021,479 5,949,824 0 0 94,144 0 76,818 17,398 103,515,029,380
  16 1397/04/11 5,919,776 5,849,297 0 0 94,144 0 76,818 17,398 101,766,065,482
  17 1397/04/10 5,879,014 5,807,630 0 3 94,144 0 76,818 17,398 101,041,142,459
  18 1397/04/09 6,005,934 5,933,050 0 0 94,141 0 76,818 17,395 103,205,409,417
  19 1397/04/08 5,999,652 5,925,774 0 0 94,141 0 76,818 17,395 103,078,837,623
  20 1397/04/07 5,999,782 5,925,904 0 6 94,141 981 76,818 17,395 103,081,106,209