صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام

در اندازه کوچک

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارایی های صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 10% از دارایی های صندوق
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 5% از دارایی های صندوق
1-2 پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر 30% از دارایی های صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 20% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران واحدهای سرمایه گذاری حداکثر 5% از کل سهام، حق تقدم سهام و "منتشره ناشر صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"
4- سهام، حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از دارایی های صندوق
5- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار  
*رعایت نصاب بند اول جدول فوق در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. ** فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند 1 جدول فوق تا 15% از کل دارایی های صندوق را تشکیل دهد.