صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۸,۵۹۳ ۸۵.۳۵ ۸۳۹,۲۱۲ ۸۱.۶۸ ۷۸۸,۴۷۴ ۸۳.۹۶ ۶۶۷,۹۵۴ ۸۰.۵
اوراق ۲,۷۳۹ ۱.۸۲ ۳,۷۱۹ ۰.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۳,۲۰۷ ۸.۷۷ ۱۵۱,۲۵۰ ۱۴.۷۲ ۱۲۹,۶۴۱ ۱۳.۸ ۱۰۳,۰۳۸ ۱۲.۴۲
سایر دارایی ها ۵,۷۲۱ ۳.۸ ۳۳,۲۲۳ ۳.۲۳ ۲۱,۰۰۲ ۲.۲۴ ۵۸,۸۰۹ ۷.۰۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۹۱۸ ۳۵.۱۲ ۲۸۰,۳۵۲ ۲۷.۲۹ ۲۶۱,۷۴۴ ۲۷.۸۷ ۲۰۰,۰۸۸ ۲۴.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد