صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۱,۸۷۵ ۸۰.۴ ۱۱۵,۷۹۷ ۸۴.۸۳ ۱۱۹,۳۶۱ ۸۲.۷۳ ۱۲۵,۶۷۹ ۸۴.۵۱
اوراق ۱,۷۵۵ ۱.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۴۰۹ ۴.۹۳ ۹,۹۹۴ ۷.۳۲ ۱۵,۷۶۸ ۱۰.۹۳ ۱۹,۵۴۶ ۱۳.۱۴
سایر دارایی ها ۴,۱۴۰ ۴.۶۳ ۸,۱۲۵ ۵.۹۵ ۸,۷۴۵ ۶.۰۶ ۶,۸۵۱ ۴.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۲۳۸ ۴۰.۵۳ ۴۸,۲۷۷ ۳۵.۳۶ ۵۰,۶۱۴ ۳۵.۰۸ ۵۳,۲۱۸ ۳۵.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد