ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 63,130 78.84 69,977 77.54 69,914 77.16 70,564 74.75
اوراق 1,641 2.04 867 0.96 855 0.94 369 0.39
وجه نقد 2,958 3.69 16,156 17.9 17,024 18.79 19,306 20.45
سایر دارایی ها 3,597 4.49 3,241 3.59 2,804 3.09 4,154 4.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 32,173 40.18 21,905 24.27 22,821 25.19 21,952 23.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق