ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 63,799 78.66 79,511 77.36 87,037 78.4 91,168 83.99
اوراق 1,598 1.97 494 0.48 379 0.34 372 0.34
وجه نقد 3,556 4.38 19,840 19.3 21,499 19.36 15,345 14.13
سایر دارایی ها 3,576 4.4 2,931 2.85 2,089 1.88 1,655 1.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,869 39.29 23,262 22.63 23,586 21.24 27,092 24.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق