ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,920 79.51 83,652 85.04 82,333 85.84 70,528 87.15
اوراق 1,604 1.93 2,834 2.88 1,982 2.06 0 0
وجه نقد 3,673 4.43 5,300 5.38 2,782 2.9 4,904 6.06
سایر دارایی ها 3,670 4.42 7,506 7.63 11,685 12.18 11,108 13.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,256 37.69 21,739 22.1 14,200 14.8 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد