ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 68,384 79.4 121,379 88.26 113,080 95.47 102,180 96.75
اوراق 1,939 2.25 5,652 4.11 0 0 0 0
وجه نقد 4,184 4.85 6,451 4.69 1,059 0.89 1,050 0.99
سایر دارایی ها 4,017 4.66 7,192 5.23 7,084 5.98 4,703 4.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 35,439 41.15 48,912 35.56 42,110 35.55 41,410 39.21
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد