صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۵,۲۳۱ ۸۷.۲۸ ۱۴۷,۲۴۶ ۸۶.۰۴ ۱۷۶,۵۹۳ ۸۱.۸۲ ۲۲۹,۸۵۳ ۸۰.۶۳
اوراق ۱,۷۰۱ ۱.۹۷ ۹۵۱ ۰.۵۶ ۲,۷۹۱ ۱.۲۹ ۱۱,۷۷۰ ۴.۱۳
وجه نقد ۵,۰۹۶ ۵.۹۱ ۱۹,۰۵۵ ۱۱.۱۳ ۲۹,۳۴۳ ۱۳.۶ ۴۱,۳۷۴ ۱۴.۵۱
سایر دارایی ها ۳,۷۱۵ ۴.۳۱ ۳,۸۹۲ ۲.۲۷ ۷,۱۰۱ ۳.۲۹ ۲,۰۸۶ ۰.۷۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷,۰۶۲ ۴۳ ۵۳,۴۷۲ ۳۱.۲۴ ۵۹,۳۶۳ ۲۷.۵ ۶۸,۸۳۵ ۲۴.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد