صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۸,۷۴۸ ۸۶.۷۷ ۴۴۶,۶۹۲ ۸۵.۲۳ ۶۲۲,۴۹۷ ۸۴.۵۶ ۵۴۸,۶۲۷ ۷۶.۱۲
اوراق ۱,۹۳۵ ۱.۸۹ ۶,۸۴۶ ۱.۳۱ ۳,۴۲۷ ۰.۴۷ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۰۷۹ ۶.۹۲ ۵۵,۳۷۲ ۱۰.۵۷ ۷۲,۷۷۰ ۹.۸۹ ۹۲,۰۰۳ ۱۲.۷۶
سایر دارایی ها ۴,۰۸۷ ۴ ۱۵,۱۹۰ ۲.۹ ۳۷,۴۵۹ ۵.۰۹ ۸۰,۱۲۱ ۱۱.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰,۲۱۲ ۳۹.۳۱ ۱۲۴,۱۴۷ ۲۳.۶۹ ۱۷۳,۸۹۷ ۲۳.۶۲ ۱۸۰,۶۴۴ ۲۵.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد