صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۳,۰۰۲ ۸۷.۳۴ ۱۲۲,۶۵۱ ۸۵.۴۳ ۱۲۰,۶۷۶ ۸۴.۲۲ ۱۱۸,۸۷۱ ۸۳.۴۲
اوراق ۱,۷۱۸ ۲.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۶۹۱ ۵.۶۱ ۱۶,۶۹۰ ۱۱.۶۲ ۱۹,۲۳۴ ۱۳.۴۲ ۲۱,۱۸۶ ۱۴.۸۶
سایر دارایی ها ۴,۱۸۸ ۵.۰۱ ۷,۲۳۱ ۵.۰۳ ۵,۷۶۳ ۴.۰۲ ۴,۷۶۴ ۳.۳۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۵۷۹ ۴۳.۷۶ ۵۱,۴۲۴ ۳۵.۸۱ ۵۱,۶۴۴ ۳۶.۰۴ ۵۰,۹۶۵ ۳۵.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد