صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۰,۹۷۳ ۸۶.۰۶ ۸۵۴,۱۴۷ ۸۳.۱۹ ۱,۰۵۵,۳۲۱ ۸۳.۶۸ ۹۹۳,۰۷۰ ۸۱.۹۳
اوراق ۲,۸۱۱ ۲.۱۸ ۲۹,۷۴۳ ۲.۹ ۲۳,۳۱۹ ۱.۸۵ ۸۰۶ ۰.۰۷
وجه نقد ۹,۷۰۳ ۷.۵۲ ۱۰۲,۱۰۳ ۹.۹۴ ۱۳۲,۸۲۱ ۱۰.۵۳ ۱۷۱,۰۳۱ ۱۴.۱۱
سایر دارایی ها ۵,۰۳۸ ۳.۹۱ ۴۰,۷۰۴ ۳.۹۶ ۴۹,۶۸۴ ۳.۹۴ ۴۷,۱۸۵ ۳.۸۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷,۲۵۹ ۳۶.۶۵ ۲۸۲,۱۶۴ ۲۷.۴۸ ۳۵۶,۲۸۲ ۲۸.۲۵ ۳۰۹,۷۱۸ ۲۵.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد