ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,184 79.33 95,718 93.13 89,927 94.94 79,740 88.6
اوراق 1,560 1.89 721 0.7 1,415 1.49 5,333 5.92
وجه نقد 3,596 4.37 4,476 4.35 951 1 1,801 2
سایر دارایی ها 3,501 4.26 1,855 1.8 2,419 2.55 3,118 3.46
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,649 38.51 26,796 26.07 24,670 26.04 23,028 25.58
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق