ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 70,564 74.75 % 369 0.39 % 19,306 20.45 % 4,154 4.4 % 21,952 23.26 %
2 1396/09/20 70,981 76.26 % 369 0.4 % 18,927 20.33 % 2,801 3.01 % 24,326 26.14 %
3 1396/09/19 71,467 75.99 % 858 0.91 % 18,932 20.13 % 2,790 2.97 % 24,123 25.65 %
4 1396/09/18 70,352 75.34 % 852 0.91 % 19,396 20.77 % 2,780 2.98 % 24,100 25.81 %
5 1396/09/17 70,258 75.19 % 895 0.96 % 19,516 20.89 % 2,770 2.96 % 23,522 25.17 %
6 1396/09/16 70,258 75.2 % 895 0.96 % 19,516 20.89 % 2,759 2.95 % 23,522 25.18 %
7 1396/09/15 70,258 75.21 % 894 0.96 % 19,516 20.89 % 2,749 2.94 % 23,522 25.18 %
8 1396/09/14 70,258 75.22 % 894 0.96 % 19,516 20.89 % 2,738 2.93 % 23,522 25.18 %
9 1396/09/13 70,433 75.82 % 893 0.96 % 18,834 20.28 % 2,728 2.94 % 23,451 25.25 %
10 1396/09/12 68,813 76.79 % 890 0.99 % 17,183 19.18 % 2,718 3.03 % 23,680 26.43 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق