صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۴۸,۶۲۷ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۰۳ ۱۲.۷۶ % ۸۰,۱۲۱ ۱۱.۱۲ % ۱۸۰,۶۴۴ ۲۵.۰۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۴۸,۶۲۷ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۰۰۳ ۱۲.۷۷ % ۸۰,۱۱۰ ۱۱.۱۱ % ۱۸۰,۶۴۴ ۲۵.۰۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۴۹,۸۱۹ ۷۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۳۸۶ ۱۲.۶۹ % ۷۹,۰۷۰ ۱۰.۹۸ % ۱۸۰,۶۶۷ ۲۵.۰۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۶۴,۷۰۸ ۷۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۶۷ ۱۲.۷۹ % ۷۳,۲۰۷ ۱۰.۰۱ % ۱۸۶,۱۵۶ ۲۵.۴۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۶۶,۷۲۱ ۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۷۱۴ ۱۵.۳۱ % ۷۳,۱۹۳ ۹.۶۹ % ۱۸۹,۱۹۰ ۲۵.۰۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵۷۱,۳۲۲ ۷۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۱۴ ۱۵.۷ % ۵۲,۹۹۸ ۷.۱۶ % ۱۸۴,۸۰۸ ۲۴.۹۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۶۰۳,۶۸۹ ۸۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۲۰۸ ۱۵.۴ % ۳۴,۵۸۶ ۴.۵۸ % ۱۹۳,۹۵۴ ۲۵.۷۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۶۲۸,۹۵۰ ۷۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۷۸۲ ۱۵.۳۳ % ۴۳,۸۲۰ ۵.۵۲ % ۲۰۳,۰۳۷ ۲۵.۵۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۶۲۸,۹۵۰ ۷۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۷۸۲ ۱۵.۳۳ % ۴۳,۸۱۰ ۵.۵۱ % ۲۰۳,۰۳۷ ۲۵.۵۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۶۲۸,۹۵۰ ۷۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۸۰۵ ۱۵.۲۲ % ۴۳,۸۰۰ ۵.۵۲ % ۲۰۳,۰۳۷ ۲۵.۵۹ %