ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 113,040 71.89 % 21,395 13.61 % 0 0 % 16,737 10.64 % 6,069 6.13 % 0 0 %
2 1397/07/23 109,855 70.73 % 21,375 13.76 % 0 0 % 18,276 11.77 % 5,806 6.03 % 0 0 %
3 1397/07/22 107,788 69.83 % 21,378 13.85 % 0 0 % 21,477 13.91 % 3,706 4.71 % 0 0 %
4 1397/07/21 107,134 68.02 % 21,324 13.54 % 0 0 % 24,928 15.83 % 4,109 5.16 % 0 0 %
5 1397/07/20 108,578 69.96 % 21,299 13.72 % 0 0 % 18,439 11.88 % 6,882 7.02 % 0 0 %
6 1397/07/19 108,578 69.96 % 21,299 13.72 % 0 0 % 18,439 11.88 % 6,877 7.02 % 0 0 %
7 1397/07/18 108,578 69.96 % 21,299 13.72 % 0 0 % 18,439 11.88 % 6,873 7.01 % 0 0 %
8 1397/07/17 104,502 67.43 % 21,274 13.73 % 0 0 % 18,440 11.9 % 10,762 9.53 % 0 0 %
9 1397/07/16 104,745 66.14 % 21,288 13.44 % 0 0 % 28,266 17.85 % 4,077 5.11 % 0 0 %
10 1397/07/15 107,091 65.4 % 21,289 13 % 0 0 % 31,308 19.12 % 4,068 4.93 % 0 0 %