صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۶۶۷,۹۵۴ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۰۳۸ ۱۲.۴۲ % ۵۸,۸۰۹ ۷.۰۹ % ۲۰۰,۰۸۸ ۲۴.۱۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۶۸۳,۶۹۳ ۸۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۹۷ ۱۱.۷۵ % ۶۲,۴۲۹ ۷.۳۸ % ۲۰۳,۸۳۱ ۲۴.۱۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۶۸۳,۶۹۳ ۸۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۷۶ ۱۱.۷۱ % ۶۲,۴۱۸ ۷.۳۹ % ۲۰۳,۸۳۱ ۲۴.۱۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۷۵۰,۲۲۲ ۸۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۳۰ ۱۲.۱۱ % ۲۴,۵۴۵ ۲.۷۸ % ۲۴۰,۳۴۴ ۲۷.۲۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۷۵۰,۲۲۲ ۸۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۳۰ ۱۲.۱۱ % ۲۴,۵۳۳ ۲.۷۸ % ۲۴۰,۳۴۴ ۲۷.۲۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۷۵۰,۲۲۲ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۵۰۲ ۱۱.۹۹ % ۲۴,۵۱۹ ۲.۷۹ % ۲۴۰,۳۴۴ ۲۷.۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۷۵۵,۳۲۹ ۸۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۵۳ ۱۲.۱۲ % ۲۲,۸۹۴ ۲.۵۹ % ۲۴۰,۲۴۱ ۲۷.۱۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۷۸۸,۳۱۷ ۸۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۰۸ ۱۱.۹۵ % ۱۴,۸۷۵ ۱.۶۳ % ۲۵۹,۶۵۲ ۲۸.۴۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۸۲۷,۱۱۶ ۸۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۵۴ ۱۱.۴۶ % ۱۲,۷۹۰ ۱.۳۵ % ۲۶۷,۰۶۵ ۲۸.۱۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۸۶۳,۰۸۱ ۸۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۶۹ ۱۱.۱ % ۱۲,۷۷۷ ۱.۳ % ۲۷۸,۳۸۲ ۲۸.۲۶ %