صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۱۸,۸۷۱ ۸۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۸۶ ۱۴.۸۷ % ۲,۴۳۴ ۳.۳۴ % ۵۰,۹۶۵ ۳۵.۷۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۱۷,۳۹۹ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۸۶ ۱۵.۰۲ % ۲,۴۲۶ ۳.۳۷ % ۵۰,۶۳۳ ۳۵.۹۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۱۵,۲۲۱ ۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۱ ۱۴.۴۴ % ۳,۵۵۵ ۴.۲۴ % ۵۰,۵۲۶ ۳۶.۳۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۱۶,۷۹۵ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۱ ۱۴.۲۸ % ۳,۵۴۸ ۴.۱۹ % ۵۰,۹۱۵ ۳۶.۲۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۱۸,۸۱۸ ۸۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۸ ۱۲.۸۳ % ۴,۳۳۴ ۴.۷۲ % ۵۱,۵۵۶ ۳۶.۴۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۱۸,۸۱۸ ۸۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۰ ۱۲.۶۵ % ۴,۵۸۱ ۴.۸۹ % ۵۱,۵۵۶ ۳۶.۴۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۱۸,۸۱۸ ۸۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۰ ۱۲.۶۵ % ۴,۵۷۴ ۴.۸۹ % ۵۱,۵۵۶ ۳۶.۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۱۸,۸۱۸ ۸۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۳۶ ۱۲.۶۳ % ۴,۵۶۶ ۴.۸۸ % ۵۱,۵۵۶ ۳۶.۵۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۱۹,۱۶۰ ۸۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۳۹ ۱۲.۶ % ۴,۵۵۸ ۴.۸۷ % ۵۱,۵۴۲ ۳۶.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۲۳,۳۹۹ ۸۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۵۵ ۱۲.۱۱ % ۲,۶۱۸ ۳.۴۵ % ۵۲,۳۱۵ ۳۶.۴۹ %