ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 91,168 83.99 % 372 0.34 % 15,345 14.14 % 1,655 1.53 % 27,092 24.96 %
2 1396/11/28 89,910 83.21 % 370 0.34 % 15,195 14.06 % 2,573 2.38 % 26,669 24.68 %
3 1396/11/27 93,014 84.38 % 380 0.35 % 15,200 13.79 % 1,637 1.49 % 26,459 24 %
4 1396/11/26 93,014 84.39 % 380 0.35 % 15,200 13.79 % 1,629 1.48 % 26,459 24 %
5 1396/11/25 93,014 84.41 % 380 0.35 % 15,172 13.77 % 1,620 1.47 % 26,459 24.01 %
6 1396/11/24 92,032 84.28 % 380 0.35 % 15,172 13.89 % 1,611 1.48 % 26,142 23.94 %
7 1396/11/23 91,392 84.3 % 380 0.35 % 15,031 13.87 % 1,604 1.48 % 25,734 23.74 %
8 1396/11/22 91,213 83.94 % 381 0.35 % 15,075 13.87 % 1,995 1.84 % 25,280 23.26 %
9 1396/11/21 91,213 83.95 % 381 0.35 % 15,075 13.87 % 1,986 1.83 % 25,280 23.27 %
10 1396/11/20 90,626 82.64 % 380 0.35 % 16,673 15.2 % 1,978 1.8 % 25,130 22.92 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق