ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 102,180 96.76 % 0 0 % 0 0 % 1,050 1 % 2,375 4.45 % 41,410 39.21 %
2 1397/10/24 101,234 96.33 % 0 0 % 0 0 % 1,484 1.41 % 2,376 4.48 % 40,916 38.93 %
3 1397/10/23 101,508 96.46 % 0 0 % 0 0 % 1,345 1.28 % 2,376 4.47 % 40,519 38.51 %
4 1397/10/22 102,086 96.48 % 0 0 % 0 0 % 985 0.93 % 2,736 5.13 % 40,757 38.52 %
5 1397/10/21 103,230 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,585 1.47 % 2,736 5.04 % 40,756 37.89 %
6 1397/10/20 103,230 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,585 1.47 % 2,736 5.04 % 40,756 37.89 %
7 1397/10/19 103,230 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,509 1.4 % 2,813 5.18 % 40,756 37.89 %
8 1397/10/18 102,789 95.96 % 0 0 % 0 0 % 1,455 1.36 % 2,866 5.31 % 40,656 37.96 %
9 1397/10/17 100,755 95.89 % 0 0 % 0 0 % 1,455 1.39 % 2,866 5.41 % 40,019 38.09 %
10 1397/10/16 99,001 95.81 % 0 0 % 0 0 % 1,461 1.41 % 2,866 5.5 % 39,332 38.06 %