صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹۳,۰۷۰ ۸۱.۹۳ % ۸۰۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۰۳۱ ۱۴.۱۱ % ۴۷,۱۸۵ ۳.۸۹ % ۳۰۹,۷۱۸ ۲۵.۵۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۲۵,۱۱۴ ۸۱.۹۸ % ۲۴,۱۴۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۶۳۶ ۱۳.۹۷ % ۲۶,۵۷۷ ۲.۱۳ % ۳۲۳,۸۲۸ ۲۵.۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۵۲,۶۹۶ ۸۱.۵۶ % ۲۴,۲۴۰ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۱۷۹ ۱۴.۵ % ۲۶,۵۶۶ ۲.۰۶ % ۳۴۰,۳۹۵ ۲۶.۳۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۲۴,۷۶۵ ۸۱ % ۲۳,۹۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۱۰ ۱۵ % ۲۶,۵۵۱ ۲.۱ % ۳۳۰,۹۴۳ ۲۶.۱۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۲۴,۷۶۵ ۸۱ % ۲۳,۹۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۱۰ ۱۵ % ۲۶,۵۳۵ ۲.۱ % ۳۳۰,۹۴۳ ۲۶.۱۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۲۴,۷۶۵ ۸۱ % ۲۳,۹۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۴۷۵ ۱۴.۹۸ % ۲۶,۸۵۴ ۲.۱۲ % ۳۳۰,۹۴۳ ۲۶.۱۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۲۴,۷۶۵ ۸۱.۰۹ % ۲۳,۹۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۴۳ ۱۴.۸۹ % ۲۶,۸۳۹ ۲.۱۲ % ۳۳۰,۹۴۳ ۲۶.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۲,۸۹۳ ۸۰.۸۱ % ۲۳,۹۹۵ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۱۸ ۱۴.۶۳ % ۳۳,۱۷۹ ۲.۶۵ % ۳۱۸,۴۴۴ ۲۵.۴۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۷,۰۴۵ ۸۰.۸۷ % ۲۴,۲۵۸ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۲۰۴ ۱۴.۵۷ % ۳۳,۱۶۴ ۲.۶۴ % ۳۲۱,۴۷۰ ۲۵.۵۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۳۱,۷۱۱ ۸۱.۵۱ % ۲۴,۱۰۸ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۳۷۵ ۱۳.۷ % ۳۶,۵۷۸ ۲.۸۹ % ۳۳۷,۷۳۱ ۲۶.۶۸ %