ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 70,528 87.16 % 0 0 % 4,904 6.06 % 11,108 13.73 % 0 0 %
2 1397/05/22 69,894 87.06 % 0 0 % 4,904 6.11 % 11,105 13.83 % 0 0 %
3 1397/05/21 68,898 86.35 % 0 0 % 5,401 6.77 % 11,108 13.92 % 0 0 %
4 1397/05/20 68,413 86.75 % 0 0 % 4,773 6.05 % 11,297 14.33 % 0 0 %
5 1397/05/19 68,490 86.29 % 0 0 % 1,259 1.59 % 15,243 19.2 % 0 0 %
6 1397/05/18 68,490 86.29 % 0 0 % 1,259 1.59 % 15,241 19.2 % 0 0 %
7 1397/05/17 68,490 86.29 % 0 0 % 1,259 1.59 % 15,239 19.2 % 0 0 %
8 1397/05/16 69,498 87 % 0 0 % 2,422 3.03 % 13,579 17 % 0 0 %
9 1397/05/15 73,126 89.84 % 0 0 % 454 0.56 % 13,433 16.5 % 0 0 %
10 1397/05/14 71,080 83.44 % 0 0 % 484 0.57 % 19,245 22.59 % 0 0 %