ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/30 79,740 88.61 % 5,333 5.93 % 1,801 2 % 3,118 3.47 % 23,028 25.59 %
2 1397/02/29 79,229 88.49 % 5,328 5.95 % 1,801 2.01 % 3,175 3.55 % 22,997 25.69 %
3 1397/02/28 80,276 90.16 % 5,327 5.98 % 900 1.01 % 2,536 2.85 % 23,077 25.92 %
4 1397/02/27 80,276 90.16 % 5,327 5.98 % 900 1.01 % 2,537 2.85 % 23,077 25.92 %
5 1397/02/26 80,276 90.16 % 5,327 5.98 % 900 1.01 % 2,537 2.85 % 23,077 25.92 %
6 1397/02/25 80,520 90.29 % 4,262 4.78 % 791 0.89 % 3,600 4.04 % 23,160 25.97 %
7 1397/02/24 80,571 88.51 % 4,258 4.68 % 4,679 5.14 % 1,525 1.68 % 23,142 25.42 %
8 1397/02/23 79,428 90.38 % 362 0.41 % 4,679 5.32 % 3,408 3.88 % 22,833 25.98 %
9 1397/02/22 80,293 92.5 % 363 0.42 % 151 0.17 % 5,992 6.9 % 22,756 26.22 %
10 1397/02/21 80,502 92.52 % 363 0.42 % 151 0.17 % 5,992 6.89 % 23,076 26.52 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق