صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲۲۹,۸۵۳ ۸۰.۶۳ % ۱۱,۷۷۰ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۴ ۱۴.۵۱ % ۲,۰۸۶ ۰.۷۳ % ۶۸,۸۳۵ ۲۴.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲۱۱,۹۱۱ ۷۸.۲۲ % ۱۱,۷۶۳ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۱۷ ۱۴.۴۴ % ۸,۱۰۷ ۲.۹۹ % ۶۶,۹۵۶ ۲۴.۷۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۹۹,۴۶۹ ۷۴.۳۹ % ۱۱,۷۶۸ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۷ ۱۷.۴۸ % ۱۰,۰۳۳ ۳.۷۴ % ۶۵,۱۴۴ ۲۴.۲۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۸۸,۷۵۵ ۷۱.۹۱ % ۱۱,۷۵۸ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۳,۳۷۲ ۲۰.۳۳ % ۸,۵۸۵ ۳.۲۷ % ۶۳,۹۷۳ ۲۴.۳۷ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۸۸,۷۵۵ ۷۱.۹۲ % ۱۱,۷۵۸ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۳,۳۷۲ ۲۰.۳۴ % ۸,۵۷۲ ۳.۲۷ % ۶۳,۹۷۳ ۲۴.۳۷ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۸۸,۷۵۵ ۷۲.۶۵ % ۱۱,۷۵۸ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۴۳ ۱۹.۵۳ % ۸,۵۶۰ ۳.۲۹ % ۶۳,۹۷۳ ۲۴.۶۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۷۸,۶۲۳ ۷۱.۲ % ۸,۷۴۹ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۰۴۷ ۱۸.۷۵ % ۱۶,۴۴۵ ۶.۵۶ % ۶۲,۱۵۰ ۲۴.۷۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۸۴,۱۴۴ ۷۳.۷۲ % ۷,۲۱۷ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۲۵ ۲۲.۵۹ % ۱,۹۹۶ ۰.۸ % ۶۲,۲۶۸ ۲۴.۹۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۷۵,۶۳۹ ۷۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۵۵۰ ۲۱.۰۵ % ۱۳,۹۴۵ ۵.۸۱ % ۶۲,۶۲۶ ۲۶.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷۵,۲۷۷ ۷۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۵۲ ۲۱.۱۴ % ۸,۸۰۵ ۳.۷۷ % ۶۲,۶۹۷ ۲۶.۸۶ %