صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲۵,۶۷۹ ۸۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۴۶ ۱۳.۱۴ % ۳,۴۸۲ ۴.۶۱ % ۵۳,۲۱۸ ۳۵.۷۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۲۵,۰۶۹ ۸۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۴۷ ۱۲.۹۱ % ۳,۴۷۲ ۴.۶۴ % ۵۴,۲۲۶ ۳۶.۷۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲۱,۴۱۶ ۸۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۰۳ ۱۳.۶۹ % ۳,۴۶۲ ۴.۷۲ % ۵۳,۵۸۲ ۳۷.۰۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲۰,۰۸۷ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۰۱ ۱۲.۷۸ % ۳,۴۹۹ ۴.۸۸ % ۵۳,۲۴۴ ۳۷.۵۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۱۷,۴۴۸ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۶۷ ۱۲.۷۶ % ۵,۳۴۸ ۵.۵۶ % ۵۲,۴۴۲ ۳۷.۲۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۱۷,۴۴۸ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۶۷ ۱۲.۷۶ % ۵,۳۴۰ ۵.۵۶ % ۵۲,۴۴۲ ۳۷.۲۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۱۷,۴۴۸ ۸۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۳۵ ۱۲.۶۸ % ۵,۳۳۳ ۵.۵۶ % ۵۲,۴۴۲ ۳۷.۲۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۱۷,۹۶۴ ۸۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۹۲ ۱۱.۳۳ % ۵,۶۴۲ ۵.۷۱ % ۵۲,۳۹۲ ۳۷.۵۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۱۷,۹۶۴ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۹۲ ۱۱.۳۳ % ۵,۶۳۵ ۵.۷۱ % ۵۲,۳۹۲ ۳۷.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۱۷,۹۶۴ ۸۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۹۱ ۱۱.۲۷ % ۵,۶۲۸ ۵.۷۱ % ۵۲,۳۹۲ ۳۷.۶۲ %