صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۱.۱۰۵ %۰.۸۹۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۳۹۱)% %۰.۴۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۳.۶۵۳)% (۵.۹۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۱۶.۳۷۶ %۱۷.۳۱۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۴۵.۵۱۵ %۴۵.۳۲۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۸۰.۸۶۴ %۶۸.۲۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ %۱۵۱۷.۹۹۴ %۱۱۵۹.۹۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۲۴۴۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۷۱)% (۹۷.۴۶)%