صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۳.۴۲۷)% (۳.۰۳۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۲۵.۶۶۶ %۳۲.۹۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۸۹.۲۱۵ %۱۰۴.۷۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۲۰۸.۳۸۱ %۲۲۲.۷۰۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۳۳۶.۳۸۹ %۳۵۸.۵۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۴۸۷۱.۷۱۸ %۳۹۵۴.۱۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۱۶۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۲۱)% (۹۸.۶۲)%