صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۸۸۸)% (۲.۷۲۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۶.۹۵)% (۸.۵۹۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱۲.۱۱۶)% (۱۷.۲۶۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱۷.۳۶۵)% (۳۱.۱۴۶)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۴۵.۸۴۵ %۵۲.۲۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۳۱۸.۰۳۲ %۳۴۰.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۶۵۹۵.۳۸ %۵۳۹۱.۵۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۱۶۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%