صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی دوره ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۷-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ صورت مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دوره مالی سه ماهه منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ گزارش عملکرذ سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ صورت مالی آسمان یکم برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد آسمان یکم برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ صورت مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ صندوق آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ صندوق آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد سه ماه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم منتهی به دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۶-۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۶-۱۳۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ صورت مالی دوره ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ صورت مالی دوره ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ صورت مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ صورت مالی دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ گزارش عملکرد دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ صورت مالی دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ صورت مالی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ صورت مالی دوره چهار ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ صورت مالی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد دوره ۴ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ گزارش عملکرد دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ دانلود