مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1397/03/06 دریافت خبر 1397/04/16
2 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1397/03/06 دریافت خبر 1397/03/28
3 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 97/01/28 مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1397/02/09
4 صورتجلسه مورخ 96/08/29 مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/11/29
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/09/12 دریافت خبر 1396/10/06
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/06/19 دریافت خبر 1396/07/15
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/05/09
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/21 دریافت خبر 1396/04/12
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1396/02/24
10 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1395/12/17
12 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 23-03-95 دریافت خبر 1395/05/10
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 10-08-94 دریافت خبر 1394/11/07
14 صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1394/04/21
15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/21
16 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم-1394/03/25 دریافت خبر 1394/04/21
17 صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر 1393/07/05
18 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/06/22
19 صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/04/08
20 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/08
21 صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1393/02/22
22 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1393/02/22
23 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1393/02/22
24 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1393/02/22
25 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/02/22