مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/06/19 دریافت خبر 1396/07/15
2 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/05/09
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/21 دریافت خبر 1396/04/12
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1396/02/24
5 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1395/12/17
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 23-03-95 دریافت خبر 1395/05/10
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 10-08-94 دریافت خبر 1394/11/07
9 صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1394/04/21
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/21
11 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم-1394/03/25 دریافت خبر 1394/04/21
12 صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر 1393/07/05
13 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/06/22
14 صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/04/08
15 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/08
16 صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1393/02/22
17 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1393/02/22
18 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1393/02/22
19 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1393/02/22
20 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/02/22
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق