مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 97/01/28 مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1397/02/09
2 صورتجلسه مورخ 96/08/29 مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/11/29
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/09/12 دریافت خبر 1396/10/06
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/06/19 دریافت خبر 1396/07/15
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/05/09
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 1396/03/21 دریافت خبر 1396/04/12
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1396/02/24
8 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1395/12/17
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 23-03-95 دریافت خبر 1395/05/10
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم مورخ 10-08-94 دریافت خبر 1394/11/07
12 صورتجلسه تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1394/04/21
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/21
14 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم-1394/03/25 دریافت خبر 1394/04/21
15 صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر 1393/07/05
16 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق دریافت خبر 1393/06/22
17 صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/04/08
18 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/08
19 صورتجلسه تغییر ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دریافت خبر 1393/02/22
20 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1393/02/22
21 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1393/02/22
22 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1393/02/22
23 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/02/22
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق