صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
دارندگان واحدهای ممتاز
رديف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آسمان 510 51
2 محمد اقبال نیا 48 4.8
3 فرهنگ قراگوزلو 300 30
4 مهدی فریور 48 4.8
5 سیدجواد جمالی 47 4.7
6 حمزه کاظمی 47 4.7

جمع 1000 100