ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 66,237 79.06 78,551 74.25 87,141 64.74 113,040 71.88
اوراق 1,788 2.13 6,214 5.87 16,608 12.34 21,395 13.6
وجه نقد 4,092 4.88 13,584 12.84 25,751 19.13 16,737 10.64
سایر دارایی ها 3,888 4.64 11,747 11.1 9,465 7.03 9,633 6.12
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 30,379 36.26 3,852 3.64 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد