ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 63,472 78.71 74,605 77.05 82,123 77.25 83,598 73.01
اوراق 1,614 2 645 0.66 374 0.35 378 0.33
وجه نقد 3,322 4.11 18,317 18.91 20,355 19.14 28,716 25.08
سایر دارایی ها 3,598 4.46 3,254 3.36 3,451 3.24 1,799 1.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,977 39.65 22,413 23.14 22,821 21.46 20,972 18.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق