ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,717 79.43 86,953 88.05 86,970 79.99 92,234 86.15
اوراق 1,601 1.93 2,474 2.5 1,917 1.76 3,600 3.36
وجه نقد 3,691 4.46 4,863 4.92 11,822 10.87 5,556 5.19
سایر دارایی ها 3,556 4.29 4,405 4.46 8,006 7.36 5,669 5.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,499 38.07 25,600 25.92 29,843 27.45 29,908 27.93
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد