ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 64,894 79.13 95,612 88.77 101,031 97.53 98,634 97.63
اوراق 1,559 1.9 367 0.34 360 0.34 361 0.35
وجه نقد 3,628 4.42 10,021 9.3 362 0.34 43 0.04
سایر دارایی ها 3,514 4.28 1,705 1.58 1,831 1.76 1,989 1.96
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,740 38.7 26,719 24.8 28,218 27.24 26,434 26.16
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق